قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه آذر فولاد امین

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
28,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
10
27,500500تومان
1402/03/16
توضیحات
10
28,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت میلگرد سایز 12 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
27,500500تومان
1402/03/16
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
27,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
27,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
27,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 28/4 کیلوگرم
27,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
27,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 44/7 کیلوگرم
27,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز 28 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 56 کیلوگرم
27,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 73/5 کیلوگرم
27,000500تومان
1402/03/16
توضیحات

-

میلگرد آجدار آذر فولاد امین

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!