میلگرد آجدار ارگ تبریز

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه ارگ تبریز

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
میلگرد آجدار ارگ تبریز
1401/03/07

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد آجدار ارگ تبریز

ahanprice