میلگرد آجدار درپاد تبریز

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه درپاد تبریز

فیلتر قیمت

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (ریال)
تاریخ
سایز:
10
سایز:
12
سایز:
14
سایز:
16
سایز:
18
سایز:
20
سایز:
22
سایز:
25
سایز:
28

میلگرد آجدار درپاد تبریز

فیلتر قیمت