قیمت میلگرد آجدار سیرجان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه سیرجان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار سیرجان 1402/03/18

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد سایز 8 سیرجان

استاندارA2 - 4/2 کیلوگرم
28,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
10

قیمت میلگرد سایز 10 سیرجان

استاندارA2 - 7/2 کیلوگرم
28,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
12

قیمت میلگرد سایز 12 سیرجان

استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
28,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 سیرجان

استاندارد A3 - 13/5 کیلوگرم
28,2000تومان
1402/03/18
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 سیرجان

استاندارد A3 - 17/5 کیلوگرم
28,2000تومان
1402/03/18
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 سیرجان

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
28,2000تومان
1402/03/18
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 سیرجان

استاندارد A3 - 28/9 کیلوگرم
28,2000تومان
1402/03/18
توضیحات

-

میلگرد آجدار سیرجان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!