میلگرد ساده کویر کاشان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه کویر کاشان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
میلگرد ساده کویر کاشان
1401/03/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد ساده کویر کاشان

ahanprice