میلگرد ساده کویر کاشان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه کویر کاشان

فیلتر قیمت

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (ریال)
تاریخ
سایز:
6
سایز:
6.5
سایز:
12
سایز:
14
سایز:
16
سایز:
18
سایز:
20
سایز:
22
سایز:
25
سایز:
28
سایز:
30
سایز:
32
سایز:
34
سایز:
36
سایز:
40

میلگرد ساده کویر کاشان

فیلتر قیمت