قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه کویر کاشان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد سایز 12 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 5/5 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 7/5 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 9/5 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
18

قیمت میلگردسایز 18 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 12 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 18 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 23 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز 28 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 29 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 38 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
34

قیمت میلگرد سایز 34 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 42/7 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
36

قیمت میلگرد سایز 36 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 48 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات
40

قیمت میلگرد سایز 40 ساده کویرکاشان

استاندارد 6متری - 59/2 کیلوگرم
31,500600تومان
1402/03/17
توضیحات

-

میلگرد ساده کویر کاشان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!