قیمت ناودانی اروپایی ترکیه

لیست قیمت روزانه فروش ناودانی اروپایی کارخانه ترکیه

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ناودانی اروپایی ترکیه 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6.5

قیمت ناودانی اروپایی 12 متری سنگین

کارخانه ترکیه - 85 کیلوگرم
64,0000تومان
1402/03/17
توضیحات
16

قیمت ناودانی اروپایی 12 متری سنگین

کارخانه ترکیه - 225 کیلوگرم
62,0000تومان
1402/03/17
توضیحات
20

قیمت ناودانی اروپایی 12 متری سنگین

کارخانه ترکیه - 305 کیلوگرم
62,0000تومان
1402/03/17
توضیحات
28

قیمت ناودانی اروپایی 12 متری سنگین

کارخانه ترکیه - 502 کیلوگرم
64,0000تومان
1402/03/17
توضیحات

-

ناودانی اروپایی ترکیه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!