قیمت ناودانی ایرانی شکفته

لیست قیمت روزانه فروش ناودانی ایرانی کارخانه شکفته

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ناودانی ایرانی شکفته 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6

قیمت ناودانی 6 متری، کارخانه

کارخانه شکفته - 30 کیلوگرم
27,9900تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت ناودانی 6 متری، کارخانه

کارخانه شکفته - 41 کیلوگرم
27,9900تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت ناودانی 6 متری، کارخانه

کارخانه شکفته - 50 کیلوگرم
27,9900تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ناودانی ایرانی شکفته

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!