قیمت ناودانی ایرانی ناب تبریز

لیست قیمت روزانه فروش ناودانی ایرانی کارخانه ناب تبریز

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ناودانی ایرانی ناب تبریز 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت ناودانی 12 و 6 متری، کارخانه

کارخانه ناب تبریز - 62 کیلوگرم
27,9000تومان
1402/03/16
توضیحات
14

قیمت ناودانی 12 و 6 متری، کارخانه

کارخانه ناب تبریز - 74 کیلوگرم
28,1000تومان
1402/03/16
توضیحات
16

قیمت ناودانی 12 و 6 متری، کارخانه

کارخانه ناب تبریز - 85 کیلوگرم
28,1000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ناودانی ایرانی ناب تبریز

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!