قیمت نبشی جاوید بناب

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه جاوید بناب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی جاوید بناب 1402/03/18

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40

کارخانه جاوید بناب - 14 کیلوگرم
40×40
29,2000تومان
1402/03/18
توضیحات
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 50×50

کارخانه جاوید بناب - 16 کیلوگرم
50×50
29,5000تومان
1402/03/18
توضیحات
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد60×60

کارخانه جاوید بناب - 17 کیلوگرم
60×60
29,5000تومان
1402/03/18
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه جاوید بناب - 14 کیلوگرم
40×40
27,5000تومان
1402/03/18
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 50×50

کارخانه جاوید بناب - 20 کیلوگرم
50×50
27,7000تومان
1402/03/18
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 60×60

کارخانه جاوید بناب - 22 کیلوگرم
60×60
27,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه جاوید بناب - 25 کیلوگرم
50×50
27,5000تومان
1402/03/18
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60

کارخانه جاوید بناب - 30 کیلوگرم
60×60
27,5000تومان
1402/03/18
توضیحات

-

نبشی جاوید بناب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!