قیمت نبشی ناب تبریز

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه ناب تبریز

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی ناب تبریز 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه ناب تبریز - 14.5 کیلوگرم
40×40
27,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز - 18 کیلوگرم
50×50
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز - 23 کیلوگرم
50×50
27,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز - 27 کیلوگرم
60×60
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز - 32 کیلوگرم
70×70
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 75×75

کارخانه ناب تبریز - 35 کیلوگرم
75×75
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز - 32.5 کیلوگرم
60×60
27,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز - 38 کیلوگرم
70×70
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 75×75

کارخانه ناب تبریز - 41 کیلوگرم
75×75
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز - 47.8 کیلوگرم
80×80
27,4000تومان
1402/03/11
توضیحات
7

قیمت نبشی 7 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز - 44 کیلوگرم
70×70
27,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
7

قیمت نبشی 7 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز - 51 کیلوگرم
80×80
27,3000تومان
1402/03/11
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز - 54 کیلوگرم
80×80
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

نبشی ناب تبریز

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!