اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق استیل ورق استیل وارداتی 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.3

قیمت رول استیل،عرض 1000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 3 کیلوگرم
304L
200,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.4

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 7 کیلوگرم
304L
200,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.4

قیمت شیت استیل،1250×2500

کارخانه ورق استیل وارداتی - 10 کیلوگرم
304L
200,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.5

قیمت رول استیل،عرض1250

کارخانه ورق استیل وارداتی - 4 کیلوگرم
304L
202,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.5

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 8 کیلوگرم
304L
202,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.6

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 10 کیلوگرم
304L
192,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.7

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 11 کیلوگرم
304L
192,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.8

قیمت رول استیل،عرض1250

کارخانه ورق استیل وارداتی - 7 کیلوگرم
304L
192,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.8

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 12.5 کیلوگرم
304L
192,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
0.9

قیمت شیت استیل،1250×2500

کارخانه ورق استیل وارداتی - 23 کیلوگرم
304L
192,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
1

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 16 کیلوگرم
304L
181,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
1.25

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 20 کیلوگرم
304L
180,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
2

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 31.5 کیلوگرم
304L
177,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
2.5

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 40 کیلوگرم
304L
177,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 48 کیلوگرم
304L
177,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت رول استیل،عرض1250

کارخانه ورق استیل وارداتی - 31.5 کیلوگرم
304L
190,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت رول استیل،عرض1500

کارخانه ورق استیل وارداتی - 31.5 کیلوگرم
304L
190,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 63 کیلوگرم
304L
189,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
5

قیمت شیت استیل،1000×2000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 79 کیلوگرم
304L
177,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
6

قیمت رول استیل،عرض1000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 47 کیلوگرم
304L
177,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
8

قیمت شیت استیل،1500×6000

کارخانه ورق استیل وارداتی - 566 کیلوگرم
304L
178,5000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

ورق استیل ورق استیل وارداتی

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!