در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1000 کارخانه تاراز -
1000
50,500 45,909 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1000 کارخانه تاراز -
1000
49,800 45,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1250 کارخانه تاراز -
1250
49,800 45,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1000 کارخانه تاراز -
1000
49,200 44,727 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1250 کارخانه تاراز -
1250
49,200 44,727 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1000 کارخانه تاراز -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1250 کارخانه تاراز -
1250
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1000 کارخانه تاراز -
1000
47,600 43,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1250 کارخانه تاراز -
1250
47,600 43,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1000 کارخانه تاراز -
1000
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1250 کارخانه تاراز -
1250
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1000 کارخانه تاراز -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1250 کارخانه تاراز -
1250
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.2
قیمت ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض1000 کارخانه تاراز -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.2
قیمت ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض1250 کارخانه تاراز -
1250
48,800 44,364 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
51,300 46,636 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
51,300 46,636 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
49,200 44,727 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
49,200 44,727 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
48,800 44,364 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
48,800 44,364 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
47,100 42,818 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,100 42,818 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
46,800 42,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
46,800 42,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.5
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
48,300 43,909 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.5
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
48,300 43,909 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
2
قیمت ورق گالوانیزه 2 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
52,800 48,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
2
قیمت ورق گالوانیزه 2 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
52,800 48,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
2.5
قیمت ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
52,300 47,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
2.5
قیمت ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,600 43,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت ورق گالوانیزه کاشان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.3
قیمت ورق گالوانیزه 0.3 میل عرض1000 کارخانه کاشان -
1000
57,300 52,091 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1000 کارخانه کاشان -
1000
52,300 47,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1250 کارخانه کاشان -
1250
52,300 47,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.45
قیمت ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض1000 کارخانه کاشان -
1000
52,300 47,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.45
قیمت ورق گالوانیزه 0.45 میل عرض1250 کارخانه کاشان -
1250
52,300 47,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.55
قیمت ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض1000 کارخانه کاشان -
1000
50,500 45,909 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.55
قیمت ورق گالوانیزه 0.55 میل عرض1250 کارخانه کاشان -
1250
50,500 45,909 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1000 کارخانه کاشان -
1000
49,500 45,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1250 کارخانه کاشان -
1250
49,500 45,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1000 کارخانه کاشان -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1250 کارخانه کاشان -
1250
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1000 کارخانه کاشان -
1000
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1250 کارخانه کاشان -
1250
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1000 کارخانه کاشان -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1250 کارخانه کاشان -
1250
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1250 کارخانه شهرکرد -
1250
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1000 کارخانه شهرکرد -
1000
50,800 46,182 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1000 کارخانه شهرکرد -
1000
49,800 45,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1250 کارخانه شهرکرد -
1250
49,800 45,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1000 کارخانه شهرکرد -
1000
49,200 44,727 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1250 کارخانه شهرکرد -
1250
49,200 44,727 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1000 کارخانه شهرکرد -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1250 کارخانه شهرکرد -
1250
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1000 کارخانه شهرکرد -
1000
47,600 43,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1250 کارخانه شهرکرد -
1250
47,600 43,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1000 کارخانه شهرکرد -
1000
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1250 کارخانه شهرکرد -
1250
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1000 کارخانه شهرکرد -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1250 کارخانه شهرکرد -
1250
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1250 کارخانه شهرکرد -
1250
48,800 44,364 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق‌های فولادی به‌طور کلی به دو دسته ورق گرم و ورق سرد تقسیم می‌شوند که علت نامگذاری آنها نحوه تولید هر یک از این محصولات است. یکی از انواع ورق سرد، ورق گالوانیزه است که از ورق روغنی و با روش نورد سرد تولید می‌شود. گفتنی است ورق گالوانیزه از ورق روغنی تولید می‌شود، ورق روغنی هم از ورق سیاه به دست می‌آید.

این محصول که با نام آهن گالوانیزه هم شناخته می‌شود طی فرایند گالوانیزاسیون بر روی ورق سرد، ورق گالوانیزه نام می‌گیرد.

فرایند تولید ورق گالوانیزه

همانطور که اشاره شد ورق گالوانیزه از ورق سرد تولید می‌شود و به عبارتی ورق گالوانیزه حاصل فرایند گالوانیزاسیون ورق سرد است، حال گالوانیزاسیون یا روی‌اندود کردن به معنی غوطه‌ور کردن ورق در مخزنی از روی(ZN) است که ایجاد این پوشش به افزایش مقاومت ورق در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی منجر می‌شود.

مقاومتی که به‌دنبال گالوانیزه شدن در ورق ایجاد می‌شود، موجب محبوبیت این محصول در بین مصرف‌کنندگان شده و دامنه استفاده از آن را نیز گسترده‌تر می‌کند.

گفتنی است پوشش ورق گالوانیزه با روش الکتروپلات هم انجام می‌شود که به تناسب هر روش این محصول فولادی دوام، ضخامت و ظاهر متفاوتی به دست می‌آورد. در این روش که به الکتروگالوانیزه هم مشهور است، پوشش‌دهی به وسیله برق انجام می‌شود به همین دلیل برخلاف روش حرارتی، ضخامت پوشش در این روش نازکتر، سطح ورق صاف‌تر و ظاهری براق و یکدست دارد.

انواع ورق گالوانیزه

دسته‌بندی ورق‌ گالوانیزه در انواع مختلف آن به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که شکل نهایی محصول تولید شده یکی از این موارد است. ورق گالوانیزه به دو شکل رول و شیت تولید می‌شود که هر کدام ابعاد و استانداردهای خاص خود را دارد.

نوع فرمینگ ورق گالوانیزه هم فاکتور تعیین انواع مختلف برای این محصول است که شامل ورق شادولاین، ورق شیروانی، ورق کرکره‌ای، عرشه فولادی، ورق رنگی و ... می‌شود. هر یک از این محصولات براساس ویژگی‌ها و استانداردهای خاصی تولید می‌شوند که به تناسب آن کاربردهای مختلفی نیز دارند.

پس از گالوانیزاسیون برجستگی‌هایی روی ورق شکل می‌گیرد که اصطلاحا گل نام دارد، بر همین اساس ورق گالوانیزه به انواع مختلف بدون گل، گل معمولی، گل درشت و گل ریز تقسیم می‌شود.

استانداردی که در هر کارخانه‌ای برای تولید ورق گالوانیزه به کار گرفته می‌شود ویژگی‌های خاصی به محصول می‌دهد که بر این اساس با انواع مختلف ورق‌ گالوانیزه مواجه خواهیم بود. این استانداردها شامل: استاندارد آمریکایی ASTM A653/ A653M و استاندارد اروپایی EN 10346 و DSTU EN 10346 است.

ویژگی و کاربرد ورق گالوانیزه

روی‌اندود شدن ورق گالوانیزه که به آن ظاهری براق و صیقلی داده، آن را به محصولی پرمصرف تبدیل کرده است، مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی از دیگر ویژگی‌های این محصول است، همچنین می‌توان جوشکاری و فرم‌دهی آسان و هزینه تولید و نگهداری پایین این محصول را جزو ویژگی‌های مثبت ورق گالوانیزه به شمار آورد.

ویژگی‌های ظاهری ورق گالوانیزه و همچنین مقاومت آن در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی دامنه مصرف این محصول را گسترده می‌کند. از موارد مهم مصرف ورق گالوانیزه در صنایع گوناگون می‌توان به صنعت خوردروسازی، خطوط انتقال آب، ساخت سازه‌های سبک، ساخت لوازم خانگی، صنعت تبلیغات، صنعت ساخت و ساز، صنعت کشاورزی و ... اشاره کرد.

عوامل مؤثر بر قیمت ورق گالوانیزه

در تعیین قیمت هر محصول پارامترهای مهمی اثرگذار است که برخی ثابت و برخی متغیر هستند، اما اساسی‌ترین عوامل شامل مواردی همچون برند و کارخانه تولیدکننده ورق گالوانیزه، ابعاد و ضخامت ورق، استانداردهای تولید محصول، نرخ ارز، قیمت جهانی، عرضه و تقاضا، نیاز صنایع وابسته و ... اشاره کرد. جنس ورق نیز از مواردی است که در تعیین قیمت ورق اثرگذا است مثلا فرایند گالوانیزاسیون ورق موجب بالا رفتن قیمت محصول می‌شود به عنوان نمونه قیمت ورق سیاه 2 میل که اساس تولید انواع ورق‌ها است نسبت به ورق گالوانیزه 2 میل قیمت بسیر پایین‌تری دارد.

همانطور که اشاره شد قیمت ورق گالوانیزه تحت تأثیر پارامترهای مختلفی تعیین می‌شود که در ادامه به تشریح برخی از آنها پرداخته می‌شود.

1. قیمت مواد اولیه: قیمت ورق گالوانیزه بیشتر تحت تأثیر قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آهن، روی و ... قرار می گیرد. به عنوان مثال، هرچه قیمت فولاد بالاتر باشد، قیمت ورق گالوانیزه نیز بالاتر خواهد بود.

2. نرخ تبدیل ارز: برای تولید ورق گالوانیزه، نیاز به مواد اولیه و تجهیزاتی دارد که باید از کشورهای دیگر وارد شوند. به همین دلیل، نرخ تبدیل ارز نیز به قیمت ورق گالوانیزه تأثیر می گذارد.

3. ضخامت و اندازه ورق: قیمت ورق گالوانیزه با افزایش ضخامت و اندازه ورق افزایش می یابد. این به این دلیل است که تولید ورق بزرگتر و ضخیم تر نسبت به ورق های کوچکتر و نازکتر از مواد بیشتری نیاز دارد.

4. مشخصات فنی ورق: مشخصات فنی ورق گالوانیزه مانند میزان روکش گالوانیزه، کیفیت سطح، مقاومت در برابر رطوبت و غیره نیز می تواند به قیمت آن تأثیر بگذارد.

5. تقاضای بازار: در صورتی که تقاضای بازار برای ورق گالوانیزه بیشتر شود، قیمت آن نیز افزایش می یابد.

6. شرایط بازار: شرایط بازار مانند رقابت با شرکای دیگر، تغییرات قوانین و مقررات، محدودیت های صادرات و واردات و غیره نیز ممکن است به قیمت ورق گالوانیزه تأثیر بگذارند.

7.هزینه حمل و نقل: هزینه حمل و نقل نیز می‌تواند بر قیمت ورق گالوانیزه تأثیر بگذارد، هزینه سوخت، نوع وسیله حمل و مسافت کارخانه تا محل پروژه نیز در قیمت روز ورق گالوانیزه اثرگذار است.

8. تقاضا و عرضه: تقاضا و عرضه در بازار ورق گالوانیزه نیز می‌تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. در صورت افزایش تقاضا برای ورق گالوانیزه و کاهش عرضه، قیمت آن افزایش می‌یابد. برعکس، در صورت کاهش تقاضا و افزایش عرضه، قیمت ورق گالوانیزه نیز کاهش می‌یابد.

معمولاً قیمت ورق گالوانیزه توسط تولید کنندگان و تامین کنندگان فلزات تعیین می شود و ممکن است این قیمت ها با توجه به شرایط بازار و تحولات اقتصادی تغییر کنند.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

ورق گالوانیزه 6 متری یکی از مصنوعات فلزی پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز و تولیدات فلزی است. ویژگی‌های خاص این نوع ورق، از جمله مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، طول عمر بالا، و قابلیت استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی، آن را به انتخاب اصولی در پروژه‌های متنوع ساختمانی و صنعتی تبدیل کرده است.

  1. مواد اولیه: یکی از عوامل اساسی در تعیین قیمت ورق گالوانیزه 6 متری، نوع و کیفیت مواد اولیه استفاده شده در تولید آن است. اغلب ورق‌های گالوانیزه از فولاد با روی کرومات استفاده می‌کنند که میزان مصرف روی در ترکیب آن تأثیر دارد.

  2. ضخامت و ابعاد: ضخامت و ابعاد ورق نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت ورق گالوانیزه 6 متری مطرح می‌شوند. ورق‌های با ضخامت بیشتر معمولاً قیمت بالاتری دارند

  3. نوع پوشش گالوانیزه: ورق‌های گالوانیزه ممکن است دارای پوشش‌های متفاوتی باشند که مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی را افزایش می‌دهند. پوشش‌های بهتر معمولاً با قیمت بالاتری عرضه می‌شوند.

  4. نوسانات بازار: مانند سایر محصولات فلزی، قیمت ورق گالوانیزه 6 متری نیز تحت تأثیر نوسانات بازار فلزات قرار دارد. تغییرات در عرضه و تقاضا، تغییرات نرخ‌های ارزی، وضعیت صنعت ساخت و ساز و وقوع رویدادهای جهانی می‌توانند قیمت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهند.

  5. تعداد و حجم خرید: معمولاً خرید بلندمدت و تناژ بالای ورق‌های گالوانیزه به تخفیفات قیمتی مناسبی انجام می‌شود. بنابراین، حجم خرید می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.

  6. تحویل و محل تحویل: فاصله میان محل تولید و محل تحویل نیز می‌تواند در قیمت نهایی ورق‌ گالوانیزه 6 متری تأثیر داشته باشد. حمل و نقل و هزینه‌های مربوط به آن نیز در محاسبه قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود

خدمات آهن پرایس برای ورق گالوانیزه

آهن پرایس از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در زمینه تأمین آهن آلات صنعتی و ساختمانی است که علاوه‌بر ارائه قیمت روز ورق گالوانیزه به طور لحظه‌ای، عرضه این محصول کاربردی را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب انجام می‌دهد.

همچنین با توجه به اینکه ورق گالوانیزه به شکل رول و شیت تولید می‌شود، مجموعه آهن پرایس خدمات فرمینگ، برش‌کاری، پانچ، سوراخکاری و ... را نیز به خریدار ارائه می‌کند که البته هزینه این خدمات به طور جداگانه و مجزا از نرخ ورق محاسبه و دریافت می‌شود.

حداقل میزان خرید ورق گالوانیزه از آهن پرایس

اگرچه ورق گالوانیزه با هر تناژ و ظرفیتی توسط شرکت آهن پرایس تأمین می‌شود اما پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف و زیان مالی، با توجه به هزینه‌های حمل و نقل، خرید از مسافت‌های دور بیش از 3 تن باشد؛ ولی به طور کلی در شهر تهران هیچ محدودیتی در تأمین مقدار تناژ ورق گالوانیزه وجود ندارد. شایان ذکر است قیمت ورق گالوانیزه هنگام خرید با تناژ بالا، به قیمت کارخانه محاسبه می‌شود که برای خریداران صرفه اقتصادی دارد.

زمان اعتبار قیمت‌ ورق گالوانیزه در سایت آهن پرایس

شرکت آهن پرایس به طور روزانه به درج قیمت کیلویی ورق گالوانیزه کارخانه‌های مختلف، بر روی وبسایت خود اقدام می‌کند که به‌راحتی در دسترس مخاطبان قرار دارد. شایان ذکر است نرخ کلیه ضخامت‌های ورق گالوانیزه ازجمله قیمت ورق گالوانیزه 0/6 و ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 روی سایت درج شده است.

از همین رو برای اطلاع از قیمت‌ها علاوه‌بر مراجعه به وبسایت این مجموعه، می‌توانید با شماره 02154103 تماس بگیرید و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مزایای استفاده ورق گالوانیزه

در محیط های که میزان رطوبت و زنگ زدگی بالا باشد از ورق های گالوانیزه استفاده میشود چرا که این ورق ها حدود ۲۰ تا ۳۰ سال عمر خواهند کرد.روش گالوانیزاسیون (پوشش دهی فولاد و آهن با روی) نسبت به سایر روش‌ ها که برای جلوگیری از زنگ‌زدگی استفاده می‌شود هزینه‌ی کمتری دارد.فلز هایی که از پوشش‌های گالوانیزاسیون تشکیل می‌شوند به علت استفاده از ساختار های ویژه از مقاومت بالایی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی و اصطکاک از خود نشان می دهند.فلز هایی که از طریق پوشش‌دهی‌های گالوانیزاسیون حاصل می شوند به راحتی تنها از طریق چشم قابلیت بررسی را دارند ( بدون نیاز به آزمایش )


از نظر ظاهری ورق گالوانیزه نیز انواع مختلفی دارد :

1- ورق گالوانیزه بدون گل
2- ورق گالوانیزه گل درشت
3- گل ریز

تفاوت این سه نوع ورق گالوانیزه در شکل گیری کریستال ها (گل) می باشد، شکل گیری کریستال‌ها در گالوانیزه که بر روی ورق هستند وابسته به سرعت سرد نمودن ورق ها و میزان روی کاربردی در آن و فرآیند گالوانیزاسیون مختلف خواهد بود.

وقتی که از سطح فلزی گالوانیزه دور شویم درصد آهن موجودی در لایه ها کمتر می شود، لایه ی خارجی گالوانیزه از بلور روی است، ضخامت کلی گالوانیزه را پوشش می دهد که حدود ۴۰ تا ۹۰ درصد است.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:
رول های ورق گالوانیزه چند تن می باشد؟

بسته به کارخانه ی تولیدی، رول های ورق گالوانیزه از 6 الی 9 تن موجود می باشد.

نحوه خرید ورق گالوانیزه از مجموعه آهن پرایس به چه صورت می باشد؟

شما می توانید پس از برقراری تماس با شماره 54103-021 و کسب مشاوره رایگان از کارشناسان ما، نسبت به دریافت پیش فاکتور و خرید ورق گالوانیزه اقدام نمایید.

عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه چیست؟

به جز مورد تورم که بر قیمت روز ورق گالوانیزه اثر گذار است، عوامل ثابتی مثل : ضخامت، ابعاد و کارخانه تولید کننده ورق های گالوانیزه در قیمت نهایی آنها اثر گذار است.

کدام یک از ورق های گالوانیزه کیفیت بهتری دارند؟

به طور معمول ورق گالوانیزه کاشان در بازار از کیفیت بالاتری نسبت به سایر رقبا برخوردار می باشد اما مدتی است که فولادمبارکه با تولید ورق گالوانیزه گام در عرصه رقابت گذاشته است.

ارسال و تحویل بار چه مقدار زمان احتیاج دارد؟

بسته به میزان سفارش تحویل بار 1 الی 2 روز کاری زمان می برد.

عوامل مؤثر بر قیمت ورق گالوانیزه چیست؟

قیمت ورق گالوانیزه به مواردی مانند هزینه‌ حمل و نقل، هزینه‌ مواد اولیه، عرضه و تقاضا و نیاز صنایع وابسته است؛ همچنین قیمت اولیه ورق فلزی پایه، قیمت فلز پوشش سطحی و هزینه‌های گالوانیزاسیون، ضخامت و وزن محصول نیز مهمترین عوامل تعیین‌کننده قیمت ورق گالوانیزه به شمار می‌روند.

کدام ضخامت ورق گالوانیزه برای تولید رابیتس مناسب است؟

برای تولید رابیتس عمدتا از ورق گالوانیزه با ضخامت 0.4 میلیمتر استفاده می‌شود.

-

قیمت ورق گالوانیزه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!