در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت پروفیل ایران 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل 100×100 ایران پروفیل ساختمانی - 39 کیلوگرم
100×100
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 100×40 ایران پروفیل ساختمانی - 27 کیلوگرم
100×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 20×30 ایران پروفیل ساختمانی - 9 کیلوگرم
20×30
41,550 37,773 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 20×40 ایران پروفیل ساختمانی - 11 کیلوگرم
20×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 20×50 ایران پروفیل ساختمانی - 13 کیلوگرم
20×50
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 20×60 ایران پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
20×60
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 25×10 ایران پروفیل ساختمانی - 6 کیلوگرم
25×10
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 25×15 ایران پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
25×15
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 25×25 ایران پروفیل ساختمانی - 9 کیلوگرم
25×25
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×10 ایران پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
30×10
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×30 ایران پروفیل ساختمانی - 11 کیلوگرم
30×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×40 ایران پروفیل ساختمانی - 13 کیلوگرم
30×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 35×35 ایران پروفیل ساختمانی - 13 کیلوگرم
35×35
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 40×40 ایران پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
40×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 50×30 ایران پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
50×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 50×40 ایران پروفیل ساختمانی - 17 کیلوگرم
50×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 50×50 ایران پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
50×50
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 60×30 ایران پروفیل ساختمانی - 17 کیلوگرم
60×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 60×40 ایران پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
60×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 60×60 ایران پروفیل ساختمانی - 23 کیلوگرم
60×60
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 70×70 ایران پروفیل ساختمانی - 27 کیلوگرم
70×70
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 80×40 ایران پروفیل ساختمانی - 23 کیلوگرم
80×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 80×80 ایران پروفیل ساختمانی - 31 کیلوگرم
80×80
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 90×90 ایران پروفیل ساختمانی - 34 کیلوگرم
90×90
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 100×100 ایران پروفیل ساختمانی - 48 کیلوگرم
100×100
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 100×40 ایران پروفیل ساختمانی - 33 کیلوگرم
100×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 15×25 ایران پروفیل ساختمانی - 12 کیلوگرم
15×25
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 20×10 ایران پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
20×10
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 20×20 ایران پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
20×20
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 20×30 ایران پروفیل ساختمانی - 12 کیلوگرم
20×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 20×40 ایران پروفیل ساختمانی - 14 کیلوگرم
20×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 20×50 ایران پروفیل ساختمانی - 16.5 کیلوگرم
20×50
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 25×10 ایران پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
20×10
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 25×25 ایران پروفیل ساختمانی - 12 کیلوگرم
25×25
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 30×10 ایران پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
30×10
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 30×30 ایران پروفیل ساختمانی - 14 کیلوگرم
30×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 30×40 ایران پروفیل ساختمانی - 16.5 کیلوگرم
30×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 35×35 ایران پروفیل ساختمانی - 16.5 کیلوگرم
35×35
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 50×40 ایران پروفیل ساختمانی - 21 کیلوگرم
50×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 50×50 ایران پروفیل ساختمانی - 24 کیلوگرم
50×50
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 60×30 ایران پروفیل ساختمانی - 21 کیلوگرم
60×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 60×40 ایران پروفیل ساختمانی - 24 کیلوگرم
60×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 60×60 ایران پروفیل ساختمانی - 29 کیلوگرم
60×60
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 70×70 ایران پروفیل ساختمانی - 33 کیلوگرم
70×70
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 80×40 ایران پروفیل ساختمانی - 29 کیلوگرم
80×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 80×80 ایران پروفیل ساختمانی - 38.5 کیلوگرم
80×80
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 90×90 ایران پروفیل ساختمانی - 43 کیلوگرم
90×90
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل20×60 ایران پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
20×60
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل40×40 ایران پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
40×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل50×30 ایران پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
50×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 100×40 ایران پروفیل ساختمانی - 40 کیلوگرم
100×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 20×10 ایران پروفیل ساختمانی - 8.5 کیلوگرم
20×10
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 20×20 ایران پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
20×20
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 20×30 ایران پروفیل ساختمانی - 14.5 کیلوگرم
20×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 20×40 ایران پروفیل ساختمانی - 17 کیلوگرم
20×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 20×50 ایران پروفیل ساختمانی - 20 کیلوگرم
20×50
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 20×60 ایران پروفیل ساختمانی - 23 کیلوگرم
20×60
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 25×10 ایران پروفیل ساختمانی - 10 کیلوگرم
25×10
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 25×15 ایران پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
25×15
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 25×25 ایران پروفیل ساختمانی - 14.5 کیلوگرم
25×25
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 30×10 ایران پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
30×10
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 30×30 ابعاد پروفیل ساختمانی - 17 کیلوگرم
30×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 30×40 ابعاد پروفیل ساختمانی - 20 کیلوگرم
30×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 35×35 ایران پروفیل ساختمانی - 20 کیلوگرم
35×35
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 40×40 ایران پروفیل ساختمانی - 23 کیلوگرم
40×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 50×30 ایران پروفیل ساختمانی - 23 کیلوگرم
50×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 50×40 ایران پروفیل ساختمانی - 25 کیلوگرم
50×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 50×50 ایران پروفیل ساختمانی - 28 کیلوگرم
50×50
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 60×30 ایران پروفیل ساختمانی - 25 کیلوگرم
60×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 60×40 ایران پروفیل ساختمانی - 28 کیلوگرم
60×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 60×60 ایران پروفیل ساختمانی - 34 کیلوگرم
60×60
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 70×70 ایران کارخانه ایران - 40 کیلوگرم
70×70
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 80×40 ایران پروفیل ساختمانی - 34 کیلوگرم
80×40
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 80×80 ایران پروفیل ساختمانی - 46.5 کیلوگرم
80×80
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 90×90 ایران پروفیل ساختمانی - 51 کیلوگرم
90×90
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل100×100 ایران پروفیل ساختمانی - 57 کیلوگرم
100×100
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 35×35 ایران پروفیل ساختمانی - 26.5 کیلوگرم
35×35
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 100×100 ایران پروفیل ساختمانی - 77 کیلوگرم
100×100
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 20×10 ایران پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
20×10
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 100×40 ایران پروفیل ساختمانی - 53 کیلوگرم
100×40
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 20×20 ایران پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
20×20
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 20×30 ایران پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
20×30
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 20×50 ایران پروفیل ساختمانی - 26.5 کیلوگرم
20×50
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 20×60 ایران پروفیل ساختمانی - 30 کیلوگرم
20×60
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 25×10 ایران پروفیل ساختمانی - 13.5 کیلوگرم
25×10
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 25×15 ایران پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
25×15
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 25×25 ایران پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
25×25
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 30×10 ایران پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
30×10
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 30×30 ایران پروفیل ساختمانی - 22.5 کیلوگرم
30×30
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 40×20 ایران پروفیل ساختمانی - 22.5 کیلوگرم
40×20
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 40×30 ایران پروفیل ساختمانی - 26.4 کیلوگرم
40×30
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 50×30 ایران پروفیل ساختمانی - 30 کیلوگرم
50×30
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 50×50 ایران پروفیل ساختمانی - 38 کیلوگرم
50×50
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 60×30 ایران پروفیل ساختمانی - 34 کیلوگرم
60×30
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 60×40 ایران پروفیل ساختمانی - 38 کیلوگرم
60×40
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 60×60 ایران پروفیل ساختمانی - 46 کیلوگرم
60×60
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 70×70 ایران پروفیل ساختمانی - 53 کیلوگرم
70×70
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 80×40 ایران پروفیل ساختمانی - 45.5 کیلوگرم
80×40
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 80×80 ایران پروفیل ساختمانی - 60 کیلوگرم
80×80
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 90×90 ایران پروفیل ساختمانی - 68 کیلوگرم
90×90
45,000 40,909 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت پروفیل کیان پرشیا 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل 20×40 کیان پرشیا پروفیل ساختمانی - 11 کیلوگرم
20×40
41,200 37,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 10×25 کیان پرشیا پروفیل ساختمانی - 13.5 کیلوگرم
10×25
40,200 36,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت پروفیل 10×30 کیان پرشیا پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
10×30
40,200 36,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
قیمت پروفیل نیکان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل10×20 نیکان پروفیل ساختمانی - 5 کیلوگرم
10×20
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 10×25 نیکان پروفیل ساختمانی - 6 کیلوگرم
10×25
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 10×30 نیکان پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
10×30
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 15×25 نیکان پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
15×25
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 20×20 نیکان پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
20×20
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 25×25 نیکان پروفیل ساختمانی - 9 کیلوگرم
25×25
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×20 نیکان پروفیل ساختمانی - 9 کیلوگرم
30×20
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×30 نیکان پروفیل ساختمانی - 10 کیلوگرم
30×30
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 50×30 نیکان پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
50×30
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل60×30 نیکان پروفیل ساختمانی - 17 کیلوگرم
60×30
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 35×35 نیکان پروفیل ساختمانی - 13 کیلوگرم
35×35
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل20×40 نیکان پروفیل ساختمانی - 11 کیلوگرم
20×40
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×40 نیکان پروفیل ساختمانی - 13 کیلوگرم
30×40
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 40×40 نیکان پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
40×40
39,800 36,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 10×20 نیکان پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
10×20
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 25×10 نیکان پروفیل ساختمانی - 8.5 کیلوگرم
25×10
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 30×10 نیکان پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
30×10
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 20×20 نیکان پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
20×20
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 25×25 نیکان پروفیل ساختمانی - 12 کیلوگرم
25×25
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 20×30 نیکان پروفیل ساختمانی - 12 کیلوگرم
20×30
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 30×30 نیکان پروفیل ساختمانی - 14 کیلوگرم
30×30
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 50×30 نیکان پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
50×30
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 60×30 نیکان پروفیل ساختمانی - 21 کیلوگرم
60×30
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 35×35 نیکان پروفیل ساختمانی - 16.5 کیلوگرم
35×35
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت پروفیل پایا اصفهان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل 20×10 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 6 کیلوگرم
20×10
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 25×10 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 6.5 کیلوگرم
25×10
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×10 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 7.5 کیلوگرم
30×10
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل25×15 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 7.5 کیلوگرم
25×15
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 20×20 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 7.5 کیلوگرم
20×20
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 25×25 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
25×25
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 20×30 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
20×30
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×30 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
30×30
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 50×30 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
50×30
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 60×30 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 17 کیلوگرم
60×30
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 35×35 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 13.5 کیلوگرم
35×35
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 20×40 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
20×40
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 30×40 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 13.5 کیلوگرم
30×40
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت پروفیل 40×40 پایا اصفهان پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
40×40
41,000 37,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت پروفیل تهران شرق 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل 10×20 تهران شرق پروفیل ساختمانی - 5 کیلوگرم
10×20
41,200 37,455 300 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 10×25 تهران شرق پروفیل ساختمانی - 8.5 کیلوگرم
10×25
41,200 37,455 300 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 10×30 تهران شرق پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
10×30
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 15×25 تهران شرق پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
15×25
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت پروفیل جهان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل 10×25 جهان پروفیل ساختمانی - 6 کیلوگرم
10×25
41,200 37,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 10×30 جهان پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
10×30
41,200 37,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت پروفیل صابری 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل 10×30صابری پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
10×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 15×25 صابری پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
15×25
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل10×30 صابری پروفیل ساختمانی - 11.5 کیلوگرم
10×30
41,300 37,545 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 15×25 صابری پروفیل ساختمانی - 15 کیلوگرم
15×25
44,500 40,455 1,500 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت پروفیل صدرا 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل 20×20 صدرا پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
20×20
41,200 37,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 25×25 صدرا پروفیل ساختمانی - 12 کیلوگرم
25×25
41,200 37,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت پروفیل 30×30 صدرا پروفیل ساختمانی - 17 کیلوگرم
30×30
41,200 37,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت پروفیل 40×40 صدرا پروفیل ساختمانی - 30 کیلوگرم
40×40
41,200 37,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت پروفیل یاران 1403/02/31

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت پروفیل 15×25 یاران پروفیل ساختمانی - 7 کیلوگرم
15×25
تماس بگیرید
1403/02/31
توضیحات
2.5
قیمت پروفیل 20×20 یاران پروفیل ساختمانی - 9.5 کیلوگرم
20×20
تماس بگیرید
1403/02/31
توضیحات
3
قیمت پروفیل 25×25 یاران پروفیل ساختمانی - 14.5 کیلوگرم
25×25
تماس بگیرید
1403/02/31
توضیحات
4
قیمت پروفیل 30×20 یاران پروفیل ساختمانی - 19 کیلوگرم
30×20
تماس بگیرید
1403/02/31
توضیحات

پروفیل چیست؟

پروفیل(Profile) به طور کلی به مجموعه‌ای از آهن آلات اطلاق می‌شود که شامل کلیه محصولات فولادی اعم از نبشی، ناودانی، تیرآهن و ... است، اما امروزه به شکل خاصی از مقاطع فولادی را که دارای ابعاد و ویژگی‌های منحصر به‌فردی است، پروفیل یا قوطی گفته می‌شود.

فرایند تولید پروفیل

تولید محصولات فولادی معمولا خارج از این دو روش نیست، یا به صورت نورد گرم تولید می‌شوند یا به صورت نورد سرد؛ در ادامه به تشریح نحوه تولید پروفیل با روش‌های مذکور پرداخته خواهد شد. گفتنی است تولید انواع لوله‌های فولادی نیز در شرایطی مشابه قوطی و پروفیل انجام می‌شود.

تولید پروفیل با نورد گرم یا غیرمستقیم

در فرایند نورد گرم همانطور که مطلع هستید محصول شمش که مواد اولیه تولید محسوب می‌شود، طی عملیات نوردکاری به لوله و درنهایت به پروفیل تبدیل می‌شود. لوله‌هایی که با این روش به دست می‌آید پس از جوش خوردن با عبور از دستگاه‌هایی که لوله را از همه طرف تحت فشار می‌گذارند، تغییر شکل می‌دهد و در نهایت پس از برشکاری در ابعاد مشخص، بسته‌بندی می‌شود.

تولید پروفیل با نورد سرد یا مستقیم

مواد اولیه تولید پروفیل با نورد سرد معمولا ورق کلاف است که باید کیفیت بالایی نیز داشته باشد؛ تبدیل ورق به انواع پروفیل مراحل طولانی را طی می‌کند.

نخستین مرحله قرار گرفتن ورق در دستگاه برش است که این دستگاه کارکردهای مختلفی مانند قسمت ذخیره کلاف، کلاف‌گیر، ضربه‌گیر، میز حمل‌کننده، سیستم بازکننده طوقه کلاف، کنترل‌کننده کناره ورق برای تنظیم بهتر، صاف‌کننده ورق، گیوتین، قرقره‌های هدایتگر ورق، غلتک‌های تغذیه ورق، بخش برش، غلتک‌های جداکننده ورق بریده شده، نگهدارنده نوارها و نوارجمع‌کن، دارد.

در ابتدا ورق کلاف شده در دستگاه برش قرار گرفته و پس از باز شدن رول، با غلتک‌هایی صاف و مسطح می‌شود، رول بازشده پس از کمی حرارت‌دهی و نرم شدن، با گیوتین برش می‌خورد.

پس از برش ورق‌ها، در بخش شافت از هم جداسازی شده و به قسمت نوار جمع‌کن می‌رسند. در این بخش دو سر ورق به حالت مورد نظر تغییر شکل داده می‌شود. پس از این مرحله نوارهای شکل گرفته شده، به هم جوش خورده و پس از برش نیز بسته‌بندی می‌شوند.

توصیه‌های کاهش قیمت روز پروفیل

قیمت روز پروفیل که به طور مداوم در کشور ما رو به افزایش است موانع و محدودیت‌هایی را برای خرید این محصول ایجاد می‌کند، از همین رو مشتریان و خریداران پروفیل به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های خرید پروفیل یا محصول مورد نیاز خود هستند؛ به همین دلیل در ادامه به چند توصیه برای کاهش این هزینه‌ها اشاره می‌شود.

 •  تحقیق در بازار: بهتر است قبل از خرید پروفیل، تحقیقاتی در بازار انجام دهید تا با توجه به نوع پروفیل مورد نیاز و با کیفیت مناسب، به دنبال فروشندگانی بگردید که قیمت روز پروفیل را مناسب و معقول اعلام می‌کنند.
 •  انتخاب مواد با کیفیت: انتخاب پروفیل با کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای لازم، می تواند به کاهش هزینه‌های کلی در بلندمدت کمک کند، زیرا پروفیل‌های باکیفیت بالا دوام و عمر بیشتری دارند و به تعمیر و نگهداری کمتری نیاز دارند.
 •  خرید به‌صورت عمده: خرید به صورت عمده و تناژ بالا از فروشندگان معتبر و قابل اعتماد، قیمت روز پروفیل را کاهش دهد، زیرا برخی از تأمین‌کنندگان فروش به صورت شاخه‌ای و تناژ پایین را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.
 •  استفاده از تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه: برخی از فروشندگانو تأمین‌کنندگان به دنبال جذب مشتریان جدید هستند و برای این منظور در بازه‌های زمانی خاصی ممکن است تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه ارائه دهند که فرصت خوبی برای خرید پروفیل یا هر محصول دیگری به شمار می‌رود.
 •  مقایسه قیمت: قبل از خرید، قیمت‌های پروفیل‌های مختلف را در بنگاه‌ها یا کارخانه‌ها مقایسه کنید و سپس با خیال راحت پایین‌ترین قیمت روز پروفیل را با بهترین کیفیت انتخاب کنید.
 •  خرید از فروشنده‌های معتبر: انتخاب فروشنده‌های قابل اعتماد و معتبر، کمک می‌کند تا از کیفیت پروفیل اطمینان حاصل کنید و در نتیجه، به جای خرید پروفیل با قیمت پایین و کیفیت پایین، پروفیل با کیفیت بالا و قیمت مناسب‌تری را تهیه می‌کنید.

 

انواع پروفیل

پروفیل در اشکال و انواع مختلفی تولید می‌شود که با توجه به ویژگی‌های هر یک در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند. به عبارتی پروفیل را می‌توان از نظر جنس و شکل و کاربرد آن تقسیم‌بندی کرد.

انواع پروفیل از نظر شکل ظاهر

همانطور که اشاره شد یکی از انواع دسته‌بندی پروفیل‌ها براساس شکل ظاهری محصول صورت می‌گیرد که این نوع تقسیم‌بندی حاصل نحوه تولید پروفیل است که آن را به پروفیل باز و پروفیل بسته دسته‌بندی می‌کند.

پروفیل باز

این نوع پروفیل‌ها که دارای سطح مقطع باز هستند در اصطلاح به پروفیل باز شناخته می‌شوند، به عبارتی دو لبه مقطعی که دارای شکاف باشد و به هم جوش نخورده باشد پروفیل باز به شمار می‌رود که به عنوان نمونه می‌توان به تیرآهن، نبشی، پروفیل Z، میلگرد، ناودانی، تسمه و ... اشاره کرد.

پروفیل بسته

پروفیل بسته که در مقابل پروفیل باز قرار دارد دارای سطح مقطع بسته است و به عبارتی دو لبه پروفیل به هم جوش می‌خورد یا ایجاد حفره در محصول، بدون جوش‌خوردگی، محصول را به پروفیل بسته تبدیل می‌کند.

 به دلیل اینکه این نوع پروفیل‌ها توخالی هستند، وزن سبک‌تری نیز دارند. از انواع مختلف پروفیل بسته می‌توان به قوطی، لنگه دری، لوله و ... اشاره کرد.

اما پروفیل را در دسته‌‌های دیگری جای می‌دهند که براساس جنس و کاربرد محصول و... است، هر پروفیل بسته و بازی ممکن است کاربردها، جنس و کیفیت متفاوتی داشته باشند اما در ادامه برای روشن‌تر شدن مطلب به صورت مختصر به این دسته‌بندی‌ها اشاره می‌کنیم.

انواع پروفیل براساس جنس

همانطور که در مطالب بالا اشاره شد پروفیل‌ها به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شوند که طی این فرایندها محصول نهایی کیفیت متفاوتی پیدا می‌کند که به تناسب آن کارایی محصول نیز متنوع می‌شود، برهمین اساس می‌توان گفت پروفیل به طور کلی به دوسته پروفیل صنعتی و ساختمانی تقسیم می‌شود که هرکدام از این دسته‌بندی‌ها ممکن است جنس مختلفی داشته باشند.

پروفیل آلومینیومی

این نوع پروفیل به دلیل عناصر موجود در ترکیب سازنده خود، دارای مقاومت بالایی است که این محصول را برای استفاده در محیط‌های مرطوب مناسب می‌سازد، همچنین رنگ روشن، وزن سبک، مقاومت بالا و شکل‌پذیر پروفیل آلومینیوم، این محصول را برای استفاده در ساخت دروپنجره و امور ساختمانی مناسب می‌سازد.

پروفیل گالوانیزه

طی عملیات گالوانیزاسیون، عنصری از روی بر روی محصول فولادی کشیده می‌شود که به واسطه آن پروفیل مقاوم و ضدزنگ می‌شود.

پروفیل کامپوزیتی

عنصر سازنده پروفیل کامپوزیتی ترکیبی است. در تولید این نوع محصول می‌توان با انتخاب نوع الیاف، عملیات سطحی و رزین مناسب، پروفیلی با مقاومت بالا در برابر حرارت و مواد شیمیایی تولید کرد که کاربردهای متنوعی نیز دارد. این پروفیل سبک است و در برابر خوردگی و ارتعاشات مقاومت بالایی دارد، علاوه‌براین خرید آن نیز مقرون به‌صرفه است.

پروفیل استیل

وجود کروم در عنصر سازنده پروفیل به تولید محصولی با جنس استیل منجر می‌شود که دارای خاصیت ضدزنگ بودن و مقاوم در برابر خوردگی و حرارت است، علاوه‌بر این دارای سطحی صاف و زیبا است که بیشتر برای استفاده در نمای داخلی و خارجی ساختمان و امور دکوراتیو کاربرد دارد.

پروفیل مبلی

این نوع پروفیل به دلیل خاصیت رنگ‌پذیری، آبکاری، فرم‌پذیری و... برای استفاده در مواردی مانند ساخت میز و مبل کاربرد فراوان دارد. این پروفیل مبلی که از ورق روغنی ساخته شده ضخامتی کمتر از 1/5 میلیمتر دارد.

ویژگی و کاربرد پروفیل

همانطور که می‌دانیم پروفیل انواع مختلفی دارد که هر کدام نیز دارای ویژگی و کاربرد منحصر به خود است. سبک و سنگین بودن پروفیل، صنعتی و ساختمانی بودن، تولید با فرایند نورد سرد یا گرم، جنس پروفیل تولیدشده از جمله مواردی است که موجب تفاوت ویژگی‌ها و کاربردهای هر یک نسبت به دیگری می‌شود.

به عنوان مثال پروفیل ساختمانی بیشتر در ساخت در و پنجره، نرده و ... کاربرد دارد، پروفیل صنعتی در صنعت خودروسازی، پزشکی، نظامی، ساخت میز و صندلی و ...استفاده می‌شود. پروفیل‎های بسته بیشتر در نرده، راه‌پله، خودروسازی، اسکلت فلزی سازه و ... به کار می‌رود.

از پروفیل باز در ساخت سوله، سالن ورزشی، پارکینگ عمومی، انبارها، کشتی‌سازی و ... استفاده می‌شود.

تأثیر قیمت قوطی در صنایع دیگر

پروفیل قوطی یکی از پرکاربردترین مقاطع فلزی است که دامنه استفاده گسترده‌ای دارد از همین رو تغییر قیمت قوطی‌ها می‌تواند تأثیرات متعددی در صنایع دیگر داشته باشد. در ادامه تأثیر قیمت قوطی در چند صنتع مختلف کشور بررسی می‌شود.

 1. صنعت نفت و گاز: در این صنعت، قوطی‌ها برای حمل و نگهداری محصولات نفتی و گازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزایش قیمت قوطی‌ ممکن است به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی محصولات نفتی و گازی منجر شود. این می‌تواند تأثیری بر هزینه تولید و سودآوری شرکت‌های این صنعت داشته باشد.
 2. صنعت مواد غذایی: قوطی‌ها به عنوان روشی برای بسته‌بندی مواد غذایی مانند میوه‌ها، سبزیجات، ماهی و محصولات کنسروی استفاده می‌شوند. افزایش قیمت قوطی‌ می‌تواند به افزایش هزینه بسته‌بندی مواد غذایی و در نتیجه افزایش قیمت نهایی محصولات منجر شود. این امر ممکن است بر روی میزان تقاضا، رقابتی بودن و سودآوری شرکت‌های مواد غذایی تأثیر داشته باشد.
 3. صنعت آبمیوه و نوشیدنی‌ها: برخی از نوشیدنی‌ها و آبمیوه‌ها در قوطی بسته‌بندی می‌شوند. افزایش قیمت قوطی‌ می‌تواند به افزایش هزینه تولید و بسته‌بندی نوشیدنی‌ها منجر شود و بر قیمت نهایی و سودآوری شرکت‌های تولیدکننده تأثیر بگذارد.
 4. صنعت الکترونیک: در برخی محصولات الکترونیکی، قوطی‌ها به عنوان بسته‌بندی استفاده می‌شوند. افزایش قیمت قوطی‌ ممکن است به افزایش هزینه تولید و بسته‌بندی محصولات الکترونیکی منجر شود که در نهایت ممکن است بر رقابت‌پذیری شرکت‌های الکترونیکی و قیمت نهایی محصولات مؤثر باشد.
 5. صنعت حمل و نقل: قوطی‌ها برای بسته‌بندی و حمل محصولات در صنعت حمل و نقل هم استفاده می‌شوند از همین رو تغییر قیمت قوطی‌ بر هزینه‌ حمل و نقل نیز اثرگذار خواهد بود.

عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل

علاوه‌بر وزن محصول، جنس پروفیل، نحوه تولید، برند و کارخانه تولیدکننده، ابعاد و ضخامت که عوامل درونی محسوب می‌شوند، برخی عوامل بیرونی نیز وجود دارد که قیمت پروفیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از جمله این موارد می‌توان به نرخ دلار، نرخ مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا، هزینه حمل و نقل، نیاز صنایع وابسته، بورس کالا، قیمت‌هتی جهانی و ... اشاره کرد.

قیمت پروفیل قوطی

پروفیل قوطی، نوعی پروفیل فلزی است که شکل آن شبیه به قوطی بوده و برای استفاده در صنایع ساختمانی، تولید کالاهای فلزی، ساخت تجهیزات الکترونیکی و ... به کار می‌رود. این نوع پروفیل به دلیل ساختار قوطی‌ شکلی که دارد، مقاومت بالایی در برابر فشار، خمش و سایش دارد. همچنین به دلیل شکل ظاهری، سختی و استحکام بالایی دارد و می‌تواند در برابر ضربه‌ها و تحمل وزن‌های سنگین مقاومت کند. پروفیل قوطی به صورت کلی از جنس فولاد و یا آلومینیوم تولید می‌شود.
قوطی پروفیل عمدتا به دو دسته سبک و سنگین تقسیم می‌شود به همین ترتیب قیمت پروفیل قوطی سبک با قیمت قوطی پروفیل سنگین متفاوت است به عبارتی وزن محصول یکی از عوامل مؤثر بر قیمت این محصول است.
از دیگر عواملی که قیمت پروفیل قوطی را تحت تأثیر قرار می‌دهد می‌توان به ضخامت پروفیل، روش تولید، برند محصول، استاندارد تولید، عرضه و تقاضا، نرخ ارز، معاملات بورس کالا، قیمت مواد اولیه و ... اشاره کرد.

قیمت پروفیل

عوامل متعددی در تعیین قیمت پروفیل دخیل هستند که به صورت روانی و حقیقی نرخ این محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ بسته به نوع پروفیل، کشور سازنده و شرایط بازار، قیمت پروفیل ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، قیمت پروفیل فلزی (مانند پروفیل فولادی) معمولاً با توجه به قطر، ضخامت و طول آن محاسبه می‌شود و متغیر است. همچنین، قیمت پروفیل‌های پلاستیکی و چوبی نیز بسته به نوع ماده‌ای که از آن ساخته شده‌اند، شکل و اندازه، سطح تولید و بازارفروش متفاوت است.
در کنار اینها عواملی مانند معاملات بورس کالا که اخیرا روند کلی بازار را دگرگون کرده است نیز در قیمت پروفیل مؤثر است، همچنین قیمت دلار، قیمتهای جهانی، نرخ صادرات، هزینه حمل و نقل، تصمیمات و سیاستهای جدید و عواملی از این دست علاوه‌بر قیمت پروفیل، نرخ سایر آهن آلات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از همین رو بهتر است پیش از خرید با روش‌های مختلفی از آخرین قیمت پروفیل مطلع شوید.
به طور کلی، برای دانستن قیمت پروفیل، می‌توانید به فروشندگان محصول مورد نظر مراجعه کنید و یا از طریق سایت‌های اینترنتی که محصولات ساختمانی را به فروش می‌رسانند، قیمت پروفیل را بررسی کنید. همچنین، نرخ قیمت پروفیل‌ها در بازار و مصرف کنندگان نهایی (مانند سازندگان و مصرف کنندگان صنایع مختلف) تأثیرگذار است و به دلیل تغییرات بازار، ممکن است به صورت دوره‌ای تغییر ‌کند.


پروفیل‌ یکی از محصولات فولادی پرکاربردی است که در ساخت و ساز، صنعت و حتی صنایع دستی بکار می‌رود. قیمت پروفیل‌ بسته به نوع پروفیل، ضخامت آن و ورق استفاده شده، برند محصول و... متفاوت است.
از اشکال مختلف پروفیل که در بازار ایران موجود است می‌توان به پروفیل در و پنجره، پروفیل مبلی، پروفیل صنعتی، پروفیل گالوانیزه، پروفیل Z و ... اشاره کرد. هر یک از انواع پروفیل‌های با توجه به مشخصات شیمیایی و فیزیکی کاربرد مخصوصی دارند.
در بازار ایران، قیمت پروفیل‌ با توجه به نوع آنها تفاوت دارد. به طور کلی، پروفیل‌های فولادی شامل پروفیل باز و بسته هستند که هر کدام از این نوع پروفیل‌ها دارای قطر و ضخامت و مشخصات متفاوتی دارند که به طور مستقیم بر روی قیمت پروفیل تأثیر می‌گذارند.


در ضمن، با توجه به نرخ تورم و نوسانات بازار، قیمت پروفیل‌ نیز ممکن است تغییر کند. علاوه بر این، برای خرید پروفیل باید به فروشندگان مختلف مراجعه کرد و قیمت‌های آنها را مقایسه کرد. در این صورت، می‌توانید از قیمت مناسب‌تری برای خرید پروفیل برخوردار شوید.
به طور کلی، قیمت پروفیل‌ها به دلیل تفاوت در ضخامت، قطر و نوع آنها، متفاوت است. همچنین، تغییرات بازار، تورم و نوسانات قیمت، قیمت پروفیل‌ را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برای خرید پروفیل با قیمت مناسب، بهتر است قبل از خرید، مرجع مطمئنی انتخاب کرده و قیمت‌ها را با فروشندگان مختلف مقایسه کنید و سپس برای خرید پروفیل مورد نیاز خود اقدام کنید.

پروفیل ضخامت 2 میلیمتر از پرکاربردترین ضخامت‌ها است که عمدتا برای استفاده در کفپوش، روکش دیوار و ورق سقف به کار می‌رود. از ویژگی‌های پروفیل 2 میل می‌توان به مقاومت بالا، ماندگاری طولانی و انعطاف‌پذیری بالا و جوش‌پذیری بالا اشاره کرد. همچنین این محصول به نسبت ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی، وزن سبک دارد که باعث می‌شود قیمت پروفیل نیز کاهش بیابد و به پروفیلی محبوب بین صنعتگران تبدیل شود.

قیمت پروفیل، یکی از اصلی‌ترین عواملی است که در تعیین هزینه ساخت و تجهیزات ساختمانی و صنعتی و سایر صنایع وابسته تأثیرگذار است. پروفیل‌ها به عنوان قطعات سازه‌ای استفاده می‌شوند و در تجهیزات بسیاری از صنایع نظیر خودروسازی، ساختمان سازی، تاسیسات صنعتی و... به کار می‌روند. پروفیل‌ها به طور کلی به دو دسته پروفیل بار و پروفیل بسته تقسیم می‌شوند که ویژگی‌های هر یک بر قیمت پروفیل نهایی اثرگذار است.

بازار پروفیل به دلیل تنوع بالای محصولات، تناقض قیمت‌ها و عدم قطعیت در تقاضا و عرضه، بسیار پویا است. در این بازار، قیمت پروفیل‌ بسته به نوع، شکل، ابعاد، جنس، تولیدکننده و شرایط بازار، متفاوت است. برای مثال، قیمت پروفیل‌ آلومینیوم نسبت به پروفیل‌ گالوانیزه بالاتر است.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل‌ عمدتاً شامل تقاضا و عرضه، برند محصول، مواد اولیه، هزینه تولید، هزینه حمل و نقل و جنس پروفیل می‌باشند؛ در صورتی که تقاضا برای یک نوع پروفیل افزایش یابد، قیمت آن پروفیل نیز بالا می‌رود. از سوی دیگر چنانچه تولید پروفیل کاهش یابد، قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. در عین حال، هزینه تولید، مواد اولیه و هزینه حمل و نقل نیز تاثیرگذار بر قیمت پروفیل‌ها هستند و اگر هزینه تولید برای یک نوع پروفیل افزایش یابد، قیمت آن پروفیل نیز افزایش خواهد یافت.

در بازار پروفیل، تولیدکنندگان بسیاری هستند که قیمت‌های متفاوتی برای محصولات خود تعیین می‌کنند. این تنوع در تولیدکنندگان باعث می‌شود که قیمت پروفیل‌ها در بازار پویایی بالایی داشته باشد؛ همچنین مواد اولیه مورد استفاده در تولید پروفیل نیز تاثیرگذار بر قیمت آن است. در صنایعی که از فولاد به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند، قیمت پروفیل‌ها بالاتر است.
در نهایت هزینه حمل و نقل نیز بر قیمت پروفیل‌تاثیر می‌گذارد. اگر کارخانه پروفیل موردنیاز مسافت زیادی تا محل پروژه داشته باشد هزینه حمل و نقل بیشتر شده و در قیمت نهایی پروفیل اثرگذار خواهد بود.

قیمت قوطی آهن

قوطی آهن، نوعی پروفیل بسته و مستطیلی شکل است که از ورق آهن ساخته می‌شود. این پروفیل‌ در اندازه‌ها و ضخامت‌های متنوع و با روش‌های مختلف تولید می‌شود.

قوطی‌های آهنی در ابعاد و سایزهای مختلفی تولید می‌شوند که بسته به نیاز مشتری و کاربرد مورد نظر متفاوت هستند؛ برای مثال، قوطی آهنی با ضخامت 0/5 تا 10 میلی‌متر، قطر 10 تا 250 میلی‌متر و ارتفاع 10 تا 600 میلی‌متر تولید می‌شود.

قوطی آهن با توجه به ویژگی‌های مختلفی که دارد در صنایع متعددی به کار گرفته می‌شود که در ادامه به برخی از کاربردهای این محصول اشاره می‌شود.

صنایع ساختمانی: برای ساخت دیوارهای جداسازی، درب‌ها و پنجره‌ها، اجزای سازه‌ای، ستون‌ها، بام‌ها و پایه‌ها استفاده می‌شود.

صنایع خودروسازی: قوطی آهن در تولید اجزای خودروها، مانند فریم، تندیس، پنل‌های بدنه و غیره استفاده می‌شود.

صنایع ماشین‌آلات: در ساخت قطعات مختلف ماشین‌آلات، مانند شاسی، سینی‌ها، دسته‌ها، پایه‌ها و غیره به کار می‌رود.

صنایع بسته‌بندی: قوطی آهن در ساخت انواع مختلف بسته‌بندی، مانند بشکه‌ها، ظروف و ظرف‌های بسته‌بندی استفاده می‌شود.

صنایع دریایی: در ساخت قطعات مختلف کشتی‌ها، مانند پایه‌های سیستم‌های تحرکی، شاسی و بدنه به کار می‌رود.

با توجه به کاربردهای مختلف و ویژگی‌های قوطی آهن، این محصول برای بسیاری از صنایع اساسی و حیاتی است و جزو محصولات فولادی پرکاربرد به شمار می‌رود.

از همین رو رصد قیمت روز قوطی آهن برای بسیاری از صنایع که استفاده گسترده‌ای از این محصول دارند، حائز اهمیت است؛ بر همین اساس نرخ قوطی آهن به طور روزانه به همراه نمودار نوسانات قیمت قوطی در سایت آهن پرایس درج می‌شود.

قوطی آهن، که همچنین به عنوان لوله آهنی نیز شناخته می‌شود، محصولی است که در انواع گوناگون تولید شده و برای مصارف مختلف، از جمله ساخت و ساز، صنایع خودروسازی و دریایی و همچنین در صنایع نفت و گاز استفاده می‌شود. قیمت قوطی آهن به عنوان یکی از محصولات فلزی، به شکل متغیر و در بازارهای مختلف، متفاوت است.
بسته به کشور سازنده، تأمین‌کننده، ابعاد و ضخامت قوطی آهن و همچنین تقاضای بازار، قیمت قوطی آهن ممکن است تغییر کند. برای مثال، در برخی بازارها، قیمت قوطی آهن با توجه به این که آیا آن با کربن دار یا کربن کمتری تولید شده است، تفاوت دارد. همچنین، تقاضای بازار در این زمینه، به شدت تأثیرگذار است.

علاوه‌بر آنچه گفته شد معاملات بورس کالا، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، قیمت‌های جهانی، نرخ محصولات صادراتی، تغییرات فصلی، میزان عرضه و تقاضا، هزینه حمل و نقل، نرخ تورم، کمبود سوخت و برخی عوامل دیگر از جمله مولفه‌هایی است که قیمت قوطی آهن و قیمت آهن آلات دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گفتنی است برای دانستن قیمت قوطی آهن، می‌توانید به فروشندگان و تأمین‌کنندگان محصول مراجعه کنید و یا از طریق سایت‌های اینترنتی که محصولات فلزی را به فروش می‌رسانند، قیمت قوطی آهن را بررسی کنید.
شرکت آهن پرایس قیمت قوطی آهن و سایر محصولات فولادی را به طور روزانه روی وبسایت خود قرار می‌دهد و شما می‌توانید از این طریق آخرین قیمت اهن آلات را بررسی کنید و برندهای مختلف از یک محصول را نیز مقایسه کرده و در نهایت خرید مطمئن و به صرفه‌ای انجام دهید.

قیمت قوطی

قوطی پروفیلی سطح مقطعی استوانه‌ای و توخالی است که در انواع مختلفی عرضه می‌شود که هر کدام از آنها به تناسب ویژگی‌ها، جنس و عناصر تشکیل‌دهنده و ... قیمت متنوعی دارند.
اطلاع از قیمت قوطی نخستین مرحله از خریدآهن آلات است که مشتریان با روش‌های مختلفی آن را انجام می‌دهند؛ از همین رو در ادامه به متداول‌ترین روش‌های استعلام قیمت قوطی اشاره می‌شود.
مراجعه به فروشندگان و تأمین‌کنندگان: با مراجعه به فروشندگان و تأمین‌کنندگان محصول، می‌توانید قیمت قوطی آهن را در بازار محلی یا حتی جهانی و بنگاه آهن آلات بررسی کنید.
مراجعه به سایت‌های اینترنتی: برخی از سایت‌های اینترنتی به عنوان فروشگاه‌های آنلاین فلزی، قوطی آهن را به فروش می‌رسانند و شما می‌توانید قیمت آن را از این سایت‌ها بررسی کنید.
استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط: در برخی از نرم‌افزارهای مرتبط با بازار فلزات، می‌توانید قیمت قوطی و دیگر محصولات فلزی را در بازارهای مختلف جهان بررسی کنید.
مراجعه به صفحات اجتماعی: برخی از صفحات اجتماعی مرتبط با بازار فلزات و صنایع مرتبط، اطلاعاتی در مورد قیمت قوطی و سایر محصولات فلزی ارائه می‌دهند که نمونه آن کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی است.

در هر صورت، برای اطمینان از قیمت قوطی، بهتر است با بررسی چندین منبع مختلف معتبرترین روش خرید را انتخاب کنید و برای خرید محصول، از فروشنده یا تأمین‌کننده معتبر و با تجربه استفاده کنید، همچنین می‌توانید برای اطلاع از آخرین قیمت قوطی به سایت آهن پرایس مراجعه کرده و قیمت به روز قوطی و انواع مختلف آن و برندهای گوناگون را مشاهده کنید؛ همچنین می‌توانید پیش از خرید با کارشناسان آهن پرایس مشورت کرده و خرید راحت و مطمئنی را تجربه کنید.

کاربرد قوطی آهن

قوطی‌ آهن در انواع مختلف صنایع به عنوان مهمترین محصول فلزی استفاده می‌شوند. برخی از صنایع و کاربردهای اصلی قوطی‌ آهن عبارتند از:

1. صنایع ساختمانی: قوطی‌ آهن در صنایع ساختمانی به عنوان عناصر سازه‌ها، تیرها، ستون‌ها و سیستم‌های ساختمانی استفاده می‌شوند. این استفاده شامل ساخت ساختمان‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و سازه‌های عمرانی مختلف می‌شود.

2. صنایع خودروسازی: در تولید خودروها، قوطی‌ آهن به عنوان قطعات فریم خودرو، جعبه‌های تقسیم‌بندی موتور، بدنه خودرو و سایر اجزاء سازه‌ای و ساختاری خودرو استفاده می‌شوند.

3. صنایع لوله‌سازی: قوطی‌ آهن در تولید و اتصال لوله‌ها و تجهیزات لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قوطی‌ها به عنوان اتصالات، تنظیم‌کننده‌ها، و سازه‌های حمل و نقل مواد مایع و گازی عمل می‌کنند.

4. صنایع نفت و گاز:در صنایع نفت و گاز، قوطی‌ آهن به عنوان اجزاء مهمی در سیستم‌های لوله‌کشی، تجهیزات نفتی، و سازه‌های حمل و نقل مواد نفتی و گازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

5. صنایع کشاورزی: در تولید تجهیزات کشاورزی مانند تراکتورها و ماشین‌آلات کشاورزی، قوطی‌ آهن به عنوان اجزاء سازه‌های مقاوم و سازگار با شرایط سخت محیطی کشاورزی استفاده می‌شوند.

6. صنایع دریایی: در صنایع دریایی و تولید قطعات دریایی مانند کشتی‌ها، قوطی‌های آهن به عنوان اجزاء اصلی در ساختارها و قطعات دریایی به کار می‌روند.

7. صنایع متالورژی: در تولید و فرآوری فلزات مختلف، قوطی‌های آهن به عنوان قطعات اصلی در دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به طور کلی، قوطی‌ آهن به دلیل مقاومت، استحکام، و انعطاف‌پذیری خود در صنایع مختلفی از ساخت و ساز تا صنایع متالورژی و خودروسازی به عنوان اجزای  حیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در بررسی عوامل مؤثر برقیمت قوطی آهن باید گفت موارد زیر از جمله مهمترین فاکتورهایی است که قیمت روز قوطی آهن را تحت تأثیر قرار می‌دهد:

عوامل مؤثر بر قیمت قوطی آهن

مؤلفه‌های زیادی د تعیین نرخ قوطی پروفیل آهنی اثرگذار است که شامل موارد زیر می‌شود:

 1. نرخ تورم: نرخ تورم از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت قوطی آهن است. با افزایش نرخ تورم، هزینه‌های تولید و توزیع قوطی آهن نیز افزایش می‌یابد که باعث افزایش قیمت آن می‌شود.
 2. تقاضا و عرضه: اگر تقاضا برای قوطی آهن بیشتر از تولید آن باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد. علاوه بر این، اگر عرضه قوطی آهن کاهش یابد و تقاضا برای آن بیشتر شود، نیز قیمت آن افزایش می‌یابد.
 3. نرخ ارز: نرخ ارز نیز بر قیمت قوطی آهن تأثیر می‌گذارد. در صورت کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای دیگر، قیمت قوطی آهن نیز افزایش می‌یابد.
 4. هزینه‌های تولید: هزینه‌های تولید، از جمله هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و دستمزد کارگران، بر قیمت قوطی آهن تأثیر می‌گذارد.
 5. تکنولوژی تولید: تکنولوژی استفاده شده برای تولید قوطی آهن نیز می‌تواند بر قیمت آن تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مدرن برای تولید قوطی آهن می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت آن شود.

روشهای استعلام قیمت پروفیل اهنی

هنگام خرید پروفیل آهنی باید عوامل متعددی را مدنظر داشت، انتخاب محصول و ابعاد و سایز مورد نیاز با توجه کاربرد آن در پروژه، برند محصول و ... مواردی است که باید به دقت بررسی شود، سپس با یکی از روش‌های متداول خرید پروفیل آهن، به تهیه محصول مورد نیاز خود اقدام کند؛ در ادامه به برخی از این روش‌ها اشاره می‌شود.

 

 •  مراجعه به سایت‌های معتبر فروش پروفیل آهنی: برخی سایت‌های معتبر در زمینه فروش آهن آلات، آخرین قیمت‌ پروفیل آهنی را منتشر می‌کنند. با مراجعه به این سایت‌ها و بررسی قیمت‌های منتشر شده، می‌توانید به روزترین قیمت پروفیل آهنی را بدست آورید. سایت آهن پرایس از جمله این سایت‌هاست که علاوه‌بر ارائه قیمت روز پروفیل اهنی و قیمت پروفیل سبک، قیمت سایر محصولات فولادی را نیز مشاهده کنید. همچنین نمودار قیمت آهن آلات و آخرین اخبار روز بازر آهن نیز در این سایت ارائه می‌شود که انتخاب و خرید محصول را برای مخاطب تسهیل می‌کند.
 •  تماس با بنگاه آهن: با تماس با فروشگاه‌های پروفیل آهنی، می‌توانید از طریق گفت‌وگو با فروشنده، قیمت پروفیل آهنی را استعلام کنید. استعلام قیمت پروفیل آهنی از طریق تماس از قدیمی‌ترین روش‌ها است که تا به امروز ادامه دارد و نخستین انتخاب مشتریان برای استعلام قیمت همیمن روش تلفنی است.
 •  استفاده از نرم‌افزارها: برخی از نرم‌افزارهای موبایل، امکان استعلام قیمت پروفیل آهنی را به صورت آنلاین فراهم می‌کنند. با دانلود و نصب این نرم‌افزارها و یا مراجعه به این وب‌سایت‌ها، می‌توانید به راحتی قیمت پروفیل آهنی را استعلام کنید..
 •  مراجعه به بازار آهن: با مراجعه به بازار پروفیل آهنی و صحبت با فروشندگان، می‌توانید قیمت پروفیل آهنی را به‌صورت مستقیم از آنها استعلام کنید.

لازم به یادآوری است که امروزه برخی از روشهای استعلام قیمت آهن آلات نسبت به سایر روشها پیشتاز است، به عنوان نمونه استعلام قیمت آنلاین آهن و میلگرد و سایر پروفیل‌ها از جمله روش‌های مدرنی است که به کاهش هزینه‌های زمان و پول خریداران منجر می‌شود از همین رو مشاهده می‌کنیم که در برخی مواقع اولویت نخست خریداران قرار می‌گیرد. در هر صورت، باید به یاد داشت که قیمت پروفیل آهنی با توجه به نوع و کیفیت آن متفاوت است و باید قیمت محصول مورد نظر خود را با دقت و با توجه به شرایط بازار مورد بررسی قرار دهید و سپس به خرید آن اقدام کنید.

قیمت روز پروفیل

پروفیل یکی از مقاطع فولادی پرکاربردی است که در صنعت ساختمان‌سازی بیشترین کاربرد را دارد؛ این محصول در ابعاد، ضخامت‌ و اشکال مختلفی تولید می‌شود که هر یک به فراخور ویژگی‌هایی که دارد در بخش خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گستردگی دامنه مصرف پروفیل، به محبوبیت این محصول در بین فعالان حوزه آهن و فولاد منجر شده که پیگیری مداوم قیمت روز پروفیل مؤید این امر است. در شرایط فعلی که بازار اوضاع ملتهبی دارد قیمت همه محصولات فولادی به طور سرسام‌آور و افسارگسیخته رو به افزایش است؛ به عنوان مثال قیمت پروفیل امروز در کارخانه نیکان و در ضخامت 2 میلیمتر حدود 38 هزار تومان گزارش می‌شود که بیانگر افزایش 2 هزار تومانی این محصول در کمتر از یک هفته است.

قیمت آهن قوطی

آهن قوطی به عنوان یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در صنعت ساخت و ساز به کار می‌رود. این پروفیل به دلیل مقاومت بالا و وزن کم، در ساخت بسیاری از قطعات ساختمانی مانند پشت بام، سقف و دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قیمت آهن قوطی در بازار بسته به نوع آهن قوطی، ضخامت، اندازه و کیفیت متغیر است. در کل قیمت آهن قوطی به دلیل تنوع در محصولات، بازار، ابعاد و تعداد سفارش، تغییرات متفاوتی را تجربه می‌کند همچنین هرچقدر ضخامت آهن قوطی بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد.

از آهن قوطی به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی از قبیل مقاومت بالا در برابر ضربه، نفوذ آب و رطوبت، سبک وزن بودن و امکان حمل آسان، دارای عمر مفید بالا در ساخت و سازها بسیار به کار می‌رود؛ اما در عین حال، قیمت آهن قوطی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند تأثیر بسزایی در هزینه نهایی ساختمان داشته باشد.
در کل، قیمت روز آهن قوطی بسته به شرایط بازار و فصل متغیر است و برای خرید آهن قوطی بهتر است با توجه نیاز خود در پروژه و بررسی برندهای مختلف از این محصول، با کسب مشورت از کارشناسان فروش بهترین کیفیت قوطی آهن را با قیمتی مطلوب تهیه کنید.

بررسی قیمت پروفیل ساختمانی در فصل تقاضا

قیمت پروفیل ساختمانی در پایان ماه خرداد در هر کیلو به 35 هزار تومان رسید به عنوان نمونه قیمت پروفیل نیکان 2 میل که در ابتدای ماه خرداد در هر کیلو 36 هزار و 600 تومان معامله می‌شد در ابتدای تابستان 35 هزار تومان به فروش رسید که بیانگر سیر نزولی قیمت پروفیل ساختمانی در ایام گرم سال است و این در حالی است که انتظار می‌رفت در ماه خرداد، بازار آهن و فولاد تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله قطعی برق فولادسازان، با افزایش قیمت روز پروفیل همراه باشد اما قیمت پروفیل ساختمانی در ماه پایانی فصل بهار درمدار کاهش و ثبات قرار داشت.

آنچه ماه خرداد بر بازار پروفیل و آهن حاکم بود ازعواملی همچون کاهش قیمت دلار، مذاکرات ایران و آمریکا، سفر مقامات خارجی به ایران، آزادسازی پول‌های بلوکه شده، محدودیت‌های خرید و فروش در بورس و تأثیرات اقتصادی جهانی از جمله چین نشأت می‌گرفت که ماحصل چنین اوضاعی افت چشمگیر تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای بود که خرید پروفیل آهنی توسط سازندگان را به تعویق انداخت.

تیر ماه نیز ادامه روند حاکم بر خرداد بود به این صورت که بازار آهن و پروفیل با رکود عمیق‌تری مواجه شدند. ماه تیر که به عنوان پرمصرف‌ترین ماه برای پروفیل و آهن شناخته می‌شود با ضعف تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای همراه بود.

این روند کاهشی قیمت روز پروفیل و رکود بازار آهن دلایل متعددی داشت که از آن جمله می‌توان به کاهش تقاضای سرمایه‌ای و افت شدید تقاضای مصرفی اشاره کرد به طوری که قیمت پروفیل نیکان 2 میل از 35 هزار تومان به 33 هزار تومان رسید که بیانگر کاهش 2 هزار تومانی قیمت پروفیل در مدت یک ماه بود.

همچنین از دیگر دلایل رکود بازار آهن و پروفیل در تیرماه می‌توان به نوسانات بازار ارز، ثبات قیمت‌های جهانی، خبرهای سیاسی مثبت همچون تلاش برای توافق موقت با آمریکا، بهبود روابط با برخی کشورهای عربی و بهبود فروش اشاره کرد؛ این عوامل باعث شدند که قیمت پروفیل ساختمانی در تیرماه با رکود مواجه شده و قیمت‌ روز پروفیل کیلویی روند کاهشی داشته باشد.

زمان اعتبار قیمت پروفیل در سایت آهن پرایس

شرکت آهن پرایس علاوه‌بر قیمت روز آهن آلات، نرخ لحظه‌ای انواع پروفیل را بر روی وبسایت و کانال‌های تلگرامی خود به‌روزرسانی می‌کند که همه مشتریان به‌راحتی امکان دسترسی به این قیمت‌های لحظه‌ای را دارند؛ همچنین نمودار هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه انواع پروفیل بر روی سایت قرار دارد که این امکان را به مشتری می‌هد تا با پیش‌بینی و بررسی نوسانات نرخ پروفیل، زمان مناسبی برای خرید انتخاب کند.

علاوه‌بر آنچه گفته شد مشتریان عزیز می‌توانند با شماره‌گیری 02154103 برای اطلاع از قیمت‌ها و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان حرفه‌ای ما در ارتباط باشند.

خدمات آهن پرایس برای پروفیل

برشکاری و گالوانیزه کردن پروفیل از خدماتی است که شرکت آهن پرایس در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد اما هزینه این خدمات به صورت مجزا محاسبه و دریافت می‌شود.

علاوه‌براین امکان مرجوع پروفیل در صورت مغایرت با پیش‌فاکتور، ارسال سریع بار، ارائه ضمانتنامه کتبی کیفیت و قیمت مناسب از دیگر خدماتی است که به مشتریان ارائه می‌شود.

حداقل میزان خرید پروفیل از آهن پرایس

خرید پروفیل از شرکت آهن پرایس محدودیت تناژی ندارد، یعنی هم به صورت شاخه‌ای و هم به صورت بندیلی این محصول عرضه می‌شود. قیمت پروفیل در تناژ بالا معمولا به قیمت کارخانه محاسبه می‌شود اما پروفیل‌های شاخه‌ای کمی افزایش قیمت دارند.

در چنین مواقعی که خریدار به تناژ پایین‌تری از پروفیل نیاز دارد، پیشنهاد می‌شود شخص محصول مورد نیاز را از نزدیک‌ترین بنگاه به محل پروژه خود تهیه کند زیرا با توجه به هزینه حمل و نقل، ممکن است قیمت تمام شده محصول خریداری شده کمتر از هزینه حمل آن باشد که این اصلا به‌صرفه نیست.

عوامل موثر بر قیمت پروفیل

همانطور که قیمت محصولات بسیاری در کشور تحت تاثیر عواملی به صورت روزانه و حتی لحظه ای دستخوش تغییرات می شوند، قیمت انواع آهن آلات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پروفیل نیز به عنوان محصولی از دسته آهن آلات تحت تاثیر عوامل بسیار همواره دچار نوسانات قیمتی می شود.

نوسانات نرخ ارز از جمله عواملی است که بر قیمت کالاهای بسیار از جمله آهن آلات و به تبع آن قیمت پروفیل تاثیر می گذارد؛ نوسانات نرخ دلار موجب می شود تا بازار آهن نسبت به آن تغییرات واکنش نشان داده و همواره با نوسان قیمتی آهن آلات از جمله پروفیل مواجه شویم.

عامل مهم دیگری که بر قیمت پروفیل تاثیر می گذارد، ورق و قیمت آن است؛ از آنجایی که پروفیل های تولیدی در کشور از ورق تولید شده و در دسترس متقاضیان قرار می گیرند، بنابراین قیمت پروفیل تحت تاثیر نوع ورق مصرفی در تولید این محصول متفاوت می باشد و همچنین به واسطه تغییرات قیمت در بازار ورق، قیمت پروفیل و انواع آن نیز دچار تغییرات خواهد شد. عوامل دیگری همچون هزینه حمل و نقل، تامین مواد اولیه، تورم جهانی، عرضه و تقاضا و همچنین تحولات سیاسی داخلی و خارجی را می توان تاثیر گذار بر قیمت پروفیل در نظر گرفت.

نکته قابل توجه در این میان آن است که نوسانات قیمتی بازار آهن همواره از تمامی عوامل ذکر شده تاثیر نمی پذیرد و گاها تنها یکی از عوامل بر جو موجود در بازار موثر واقع می شود.

نحوه قیمت گذاری پروفیل

از آنجایی که پروفیل در انواع مختلفی مانند قوطی و پروفیل ساختمانی، پروفیل صنعتی، پروفیل z ساخته می شود، تفاوت در قیمت های اعلامی این محصول مشهود است. قیمت پروفیل بر اساس کیفیت مواد اولیه ای که در تولید این محصول به کار گرفته می شود تعیین می شود. ورق های مورد استفاده در تولید پروفیل دارای کیفیت های متفاوتی هستند که در انواع ورق گیلان، ورق مبارکه و ورق اهواز می باشند؛ از این رو پروفیل تولید شده از هریک از این ورق ها دارای قیمتی متفاوت نسبت به یکدیگر می باشند.

از سوی دیگر کارخانه های بسیاری در کشور، تولیدکننده انواع قوطی و پروفیل می باشند، از این رو عامل دیگری که در نحوه قیمت گذاری این محصول موثر واقع می شود، نوع برند یا کارخانه تولیدی پروفیل می باشد.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:
خرید قوطی پروفیل به چه شکل است؟

برای خرید قوطی و پروفیل از آهن پرایس می‌توانید در ابتدا قیمت پروفیل و لیست کارخانه‌ها را بر روی وبسایت آهن پرایس مشاهده کنید، سپس برای خرید پروفیل با کارشناسان این مجموعه تماس گرفته و صورت سفارش خود را ثبت نمایید. پس از صدور پیش فاکتور، هماهنگی حمل و تحویل بار را با دقت و سرعت انجام می‌شود. کافی است برای پیگیری با شماره تماس 54103-021 تماس حاصل نمایید.

تفاوت پروفیل صنعتی و ساختمانی در چیست؟

تفاوت عمده پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی در ابعاد و نوع کاربری آن‌ها است؛ پروفیل‌های ساختمانی از ضخامت ۲ تا ۴ میلی‌متر و ضخامت‌های بالاتر از ۴ میلی‌متر در دسته‌بندی پروفیل‌های صنعتی قرار می‌گیرند. پروفیل‌ ساختمانی در صنعت ساختمان و پروفیل‌ صنعتی در سایر صنایع، به عنوان قطعات و متعلقات صنعتی به کار می‌رود.

پروفیل تولید شده از ورق فولاد مبارکه چه تفاوتی با فولاد اکسین دارد؟

علاوه بر کیفیت بالاتر پروفیل های تولید شده با ورق فولاد مبارکه سنگین است اما پروفیل تولید شده از ورق اکسین نسبتا سبک است و کیفیت کمتری نیز دارد.ورق سياه اکسین با عرض ٢ متر و صخامت‌های بیش از ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر تولید می‌شود درحالی که ضخامت ورق سیاه فولاد مبارکه 2 تا ۲۰ میلی‌متر است.

قیمت آهن اعلامی در سایت بر چه اساسی است؟

قیمت آهن آلات که روزانه بر روی سایت آهن پرایس درج می‌شود قیمت اعلامی کارخانه است که به طور مستقیم و غیرمستقیم استعلام می‌شود و به طور لحظه‌ای در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

حداقل تناژ قابل خرید پروفیل چه میزان می باشد؟

فرایند خرید در مجموعه آهن پرایس بسیار منعطف می باشد و مشتریان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنند.

-

قیمت پروفیل

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!