در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل ایران 1402/07/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×10

کارخانه ایران - 6 کیلوگرم
25×10
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×10

کارخانه ایران - 7 کیلوگرم
30×10
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×15

کارخانه ایران - 7 کیلوگرم
25×15
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×25

کارخانه ایران - 9 کیلوگرم
25×25
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×30

کارخانه ایران - 9 کیلوگرم
20×30
37,350 34,266 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×30

کارخانه ایران - 10 کیلوگرم
30×30
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×30

کارخانه ایران - 15 کیلوگرم
50×30
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×30

کارخانه ایران - 17 کیلوگرم
60×30
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 35×35

کارخانه ایران - 13 کیلوگرم
35×35
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×40

کارخانه ایران - 11 کیلوگرم
20×40
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×40

کارخانه ایران - 13 کیلوگرم
30×40
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 40×40

کارخانه ایران - 15 کیلوگرم
40×40
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×40

کارخانه ایران - 17 کیلوگرم
50×40
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×40

کارخانه ایران - 19 کیلوگرم
60×40
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 80×40

کارخانه ایران - 23 کیلوگرم
80×40
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 100×40

کارخانه ایران - 27 کیلوگرم
100×40
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×50

کارخانه ایران - 13 کیلوگرم
20×50
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×50

کارخانه ایران - 19 کیلوگرم
50×50
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×60

کارخانه ایران - 19 کیلوگرم
20×60
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×60

کارخانه ایران - 23 کیلوگرم
60×60
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 70×70

کارخانه ایران - 27 کیلوگرم
70×70
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 80×80

کارخانه ایران - 31 کیلوگرم
80×80
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 90×90

کارخانه ایران - 34 کیلوگرم
90×90
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 100×100

کارخانه ایران - 39 کیلوگرم
100×100
37,200 34,128 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×10

کارخانه ایران - 7 کیلوگرم
20×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×10

کارخانه ایران - 7 کیلوگرم
20×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×10

کارخانه ایران - 9/5 کیلوگرم
30×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 15×25

کارخانه ایران - 9/5 کیلوگرم
15×25
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×20

کارخانه ایران - 9/5 کیلوگرم
20×20
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×25

کارخانه ایران - 12 کیلوگرم
25×25
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×30

کارخانه ایران - 12 کیلوگرم
20×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×30

کارخانه ایران - 14 کیلوگرم
30×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×30

کارخانه ایران - 19 کیلوگرم
50×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×30

کارخانه ایران - 21 کیلوگرم
60×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 35×35

کارخانه ایران - 16/5 کیلوگرم
35×35
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×40

کارخانه ایران - 14 کیلوگرم
20×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×40

کارخانه ایران - 16/5 کیلوگرم
30×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 40×40

کارخانه ایران - 19 کیلوگرم
40×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×40

کارخانه ایران - 21 کیلوگرم
50×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×40

کارخانه ایران - 24 کیلوگرم
60×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 80×40

کارخانه ایران - 29 کیلوگرم
80×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 100×40

کارخانه ایران - 33 کیلوگرم
100×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×50

کارخانه ایران - 16/5 کیلوگرم
20×50
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×50

کارخانه ایران - 24 کیلوگرم
50×50
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×60

کارخانه ایران - 19 کیلوگرم
20×60
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×60

کارخانه ایران - 29 کیلوگرم
60×60
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 70×70

کارخانه ایران - 33 کیلوگرم
70×70
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 80×80

کارخانه ایران - 38/5 کیلوگرم
80×80
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 90×90

کارخانه ایران - 43 کیلوگرم
90×90
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 100×100

کارخانه ایران - 48 کیلوگرم
100×100
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×10

کارخانه ایران - 8/5 کیلوگرم
20×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×10

کارخانه ایران - 10 کیلوگرم
25×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×10

کارخانه ایران - 11.5 کیلوگرم
30×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×15

کارخانه ایران - 11.5 کیلوگرم
25×15
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×20

کارخانه ایران - 11.5 کیلوگرم
20×20
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×25

کارخانه ایران - 14/5 کیلوگرم
25×25
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×30

کارخانه ایران - 14/5 کیلوگرم
20×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×30

کارخانه ایران - 14/5 کیلوگرم
30×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×30

کارخانه ایران - 23 کیلوگرم
50×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×30

کارخانه ایران - 25 کیلوگرم
60×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 35×35

کارخانه ایران - 20 کیلوگرم
35×35
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×40

کارخانه ایران - 17 کیلوگرم
20×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×40

کارخانه ایران - 20 کیلوگرم
30×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 40×40

کارخانه ایران - 23 کیلوگرم
40×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×40

کارخانه ایران - 25 کیلوگرم
50×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×40

کارخانه ایران - 28 کیلوگرم
60×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 80×40

کارخانه ایران - 34 کیلوگرم
80×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 100×40

کارخانه ایران - 40 کیلوگرم
100×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×50

کارخانه ایران - 20 کیلوگرم
20×50
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×50

کارخانه ایران - 28 کیلوگرم
50×50
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×60

کارخانه ایران - 23 کیلوگرم
20×60
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×60

کارخانه ایران - 34 کیلوگرم
60×60
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 70×70

کارخانه ایران - 40 کیلوگرم
70×70
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 80×80

کارخانه ایران - 46.5 کیلوگرم
80×80
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 90×90

کارخانه ایران - 51 کیلوگرم
90×90
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 100×100

کارخانه ایران - 58 کیلوگرم
100×100
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×10

کارخانه ایران - 11/5 کیلوگرم
20×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×10

کارخانه ایران - 13.5 کیلوگرم
25×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×10

کارخانه ایران - 15 کیلوگرم
30×10
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×15

کارخانه ایران - 15 کیلوگرم
25×15
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×20

کارخانه ایران - 15 کیلوگرم
20×20
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×25

کارخانه ایران - 19 کیلوگرم
25×25
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×30

کارخانه ایران - 19 کیلوگرم
20×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×30

کارخانه ایران - 22.5 کیلوگرم
30×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×30

کارخانه ایران - 30 کیلوگرم
50×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×30

کارخانه ایران - 34 کیلوگرم
60×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 35×35

کارخانه ایران - 26.5 کیلوگرم
35×35
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 40×20

کارخانه ایران - 22/5 کیلوگرم
40×20
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 40×30

کارخانه ایران - 26/4 کیلوگرم
40×30
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×40

کارخانه ایران - 38 کیلوگرم
60×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 80×40

کارخانه ایران - 45.5 کیلوگرم
80×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 100×40

کارخانه ایران - 53 کیلوگرم
100×40
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×50

کارخانه ایران - 26/5 کیلوگرم
20×50
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×50

کارخانه ایران - 38 کیلوگرم
50×50
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×60

کارخانه ایران - 30 کیلوگرم
20×60
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×60

کارخانه ایران - 46 کیلوگرم
60×60
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 70×70

کارخانه ایران - 53 کیلوگرم
70×70
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 80×80

کارخانه ایران - 32 کیلوگرم
80×80
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 90×90

کارخانه ایران - 68 کیلوگرم
90×90
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات
4

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 100×100

کارخانه ایران - 77 کیلوگرم
100×100
36,200 33,211 0 تومان
1402/07/09
توضیحات

-

پروفیل ایران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!