قیمت پروفیل تهران شرق

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل کارخانه تهران شرق

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل تهران شرق 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×20

کارخانه تهران شرق - 5 کیلوگرم
10×20
37,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×25

کارخانه تهران شرق - 8.5 کیلوگرم
10×25
37,5000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

پروفیل تهران شرق

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!