قیمت پروفیل نیکان

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل کارخانه نیکان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل نیکان 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×20

کارخانه نیکان - 5 کیلوگرم
10×20
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×25

کارخانه نیکان - 6 کیلوگرم
10×25
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×30

کارخانه نیکان - 7 کیلوگرم
10×30
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 15×25

کارخانه نیکان - 7 کیلوگرم
15×25
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×20

کارخانه نیکان - 7 کیلوگرم
20×20
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×25

کارخانه نیکان - 9 کیلوگرم
25×25
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×20

کارخانه نیکان - 9 کیلوگرم
30×20
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×30

کارخانه نیکان - 10 کیلوگرم
30×30
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×30

کارخانه نیکان - 15 کیلوگرم
50×30
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×30

کارخانه نیکان - 17 کیلوگرم
60×30
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 35×35

کارخانه نیکان - 13 کیلوگرم
35×35
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×40

کارخانه نیکان - 11 کیلوگرم
20×40
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×40

کارخانه نیکان - 13 کیلوگرم
30×40
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 40×40

کارخانه نیکان - 15 کیلوگرم
40×40
36,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×20

کارخانه نیکان - 7 کیلوگرم
10×20
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×10

کارخانه نیکان - 8.5 کیلوگرم
25×10
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×10

کارخانه نیکان - 9.5 کیلوگرم
30×10
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×20

کارخانه نیکان - 9.5 کیلوگرم
20×20
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×25

کارخانه نیکان - 12 کیلوگرم
25×25
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×30

کارخانه نیکان - 12 کیلوگرم
20×30
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×30

کارخانه نیکان - 14 کیلوگرم
30×30
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×30

کارخانه نیکان - 19 کیلوگرم
50×30
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×30

کارخانه نیکان - 21 کیلوگرم
60×30
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 35×35

کارخانه نیکان - 16.5 کیلوگرم
35×35
35,1000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

پروفیل نیکان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!