قیمت پروفیل پایا اصفهان

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل کارخانه پایا اصفهان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل پایا اصفهان 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×10

کارخانه پایا اصفهان - 6 کیلوگرم
20×10
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×10

کارخانه پایا اصفهان - 6.5 کیلوگرم
25×10
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×10

کارخانه پایا اصفهان - 7.5 کیلوگرم
30×10
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×15

کارخانه پایا اصفهان - 7.5 کیلوگرم
25×15
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×20

کارخانه پایا اصفهان - 7.5 کیلوگرم
20×20
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 25×25

کارخانه پایا اصفهان - 9.5 کیلوگرم
25×25
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×30

کارخانه پایا اصفهان - 9.5 کیلوگرم
20×30
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×30

کارخانه پایا اصفهان - 11.5 کیلوگرم
30×30
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 50×30

کارخانه پایا اصفهان - 15 کیلوگرم
50×30
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 60×30

کارخانه پایا اصفهان - 17 کیلوگرم
60×30
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 35×35

کارخانه پایا اصفهان - 13.5 کیلوگرم
35×35
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×40

کارخانه پایا اصفهان - 11.5 کیلوگرم
20×40
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 30×40

کارخانه پایا اصفهان - 13.5 کیلوگرم
30×40
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 40×40

کارخانه پایا اصفهان - 15 کیلوگرم
40×40
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات

-

پروفیل پایا اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!