قیمت پروفیل کیان پرشیا

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل کارخانه کیان پرشیا

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل کیان پرشیا 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 20×40

کارخانه کیان پرشیا - 11 کیلوگرم
20×40
37,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×25

کارخانه کیان پرشیا - 13.5 کیلوگرم
10×25
37,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت پروفیل ساختمانی ابعاد 10×30

کارخانه کیان پرشیا - 11.5 کیلوگرم
10×30
37,0000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

پروفیل کیان پرشیا

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!