در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
29,300 26,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
27,300 24,818 300 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
27,000 24,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
26,900 24,455 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
27,000 24,545 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
27,100 24,636 200 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
27,300 24,818 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

1403/03/31

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 آناهیتا گیلان استانداردA2 -
29,100 26,455 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 آناهیتا گیلان استانداردA2 -
28,900 26,273 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,900 26,273 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,300 25,727 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,300 25,727 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,300 25,727 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,300 25,727 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,300 25,727 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,700 26,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,700 26,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 -
28,700 26,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین

1403/03/31

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 آذر فولاد امین استانداردA2 -
28,500 25,909 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 آذر فولاد امین استانداردA2 -
28,000 25,455 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 آذر فولاد امینA3 استاندارد A3 -
28,500 25,909 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
28,000 25,455 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 آذر فولاد امین استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

1403/03/31

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 ظفر بناب استانداردA2 -
28,250 25,682 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 ظفر بناب استانداردA2 -
28,050 25,500 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 ظفر بناب استاندارد A3 -
28,050 25,500 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 ظفر بناب استاندارد A3 -
27,650 25,136 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 ظفر بناب استاندارد A3 -
27,650 25,136 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 ظفر بناب استاندارد A3 -
27,650 25,136 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ظفر بناب استاندارد A3 -
27,650 25,136 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ظفر بناب استاندارد A3 -
27,650 25,136 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 ظفر بناب استاندارد A3 -
27,650 25,136 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 ظفر بناب استاندارد A3 -
27,650 25,136 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار پردیس آذربایجان

1403/03/31

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 پردیس استانداردA2 -
29,300 26,636 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 پردیس استانداردA2 -
27,800 25,273 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 پردیس استاندارد A3 -
27,500 25,000 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 پردیس استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 پردیس استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 پردیس استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 پردیس استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 پردیس استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 پردیس استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 پردیس استاندارد A3 -
26,900 24,455 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 پردیس استاندارد A3 -
26,900 24,455 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار سیرجان

1403/03/31

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 سیرجان استانداردA2 -
28,600 26,000 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 سیرجان استانداردA2 -
28,400 25,818 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 سیرجان استاندارد A3 -
28,400 25,818 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 سیرجان استاندارد A3 -
27,800 25,273 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 سیرجان استاندارد A3 -
27,800 25,273 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 سیرجان استاندارد A3 -
27,800 25,273 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 سیرجان استاندارد A3 -
27,800 25,273 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار راد همدان

1403/03/31

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 راد همدان استانداردA2 -
30,565 27,786 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 راد همدان استانداردA2 -
29,565 26,877 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 راد همدان استاندارد A3 -
28,865 26,241 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 راد همدان استاندارد A3 -
28,565 25,968 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 راد همدان استاندارد A3 -
28,565 25,968 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 راد همدان استاندارد A3 -
28,565 25,968 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 راد همدان استاندارد A3 -
28,565 25,968 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 راد همدان استاندارد A3 -
28,565 25,968 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 راد همدان استاندارد A3 -
28,615 26,014 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 راد همدان استاندارد A3 -
28,615 26,014 0 تومان

1403/03/31

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 راد همدان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/31

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار حسن رود

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 حسن رود استانداردA2 -
28,900 26,273 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 حسن رود استانداردA2 -
28,600 26,000 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 حسن رود استاندارد A3 -
28,300 25,727 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 حسن رود استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد16 حسن رود استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 حسن رود استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 حسن رود استاندارد A3 -
27,600 25,091 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 درپاد تبریز استاندارA2 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 درپاد تبریز استاندارA2 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 درپاد تبریز استاندارد A3 -
27,700 25,182 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 درپاد تبریز استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 درپاد تبریز استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 درپاد تبریز استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 درپاد تبریز استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 درپاد تبریز استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار قائم اصفهان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 قائم اصفهان استاندارد A3 -
27,700 25,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 قائم اصفهان استاندارد A3 -
27,000 24,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 قائم اصفهان استاندارد A3 -
27,000 24,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 قائم اصفهان استاندارد A3 -
27,000 24,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 قائم اصفهان استاندارد A3 -
27,000 24,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 قائم اصفهان استاندارد A3 -
27,000 24,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 قائم اصفهان استاندارد A3 -
27,000 24,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فولاد یزد

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 فولاد یزد استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 فولاد یزد استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 فولاد یزد استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
12
میلگرد آجدار استاندارد A2 کارخانه فولاد یزد -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 فولاد یزد استاندارد A3 -
26,700 24,273 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 فولاد یزد استاندارد A3 -
26,700 24,273 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 فولاد یزد استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 فولاد یزد استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 فولاد یزد استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 فولاد یزد استاندارد A3 -
26,600 24,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 فولاد یزد استاندارد A3 -
26,700 24,273 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 کاوه تیکمه داش استانداردA2 -
28,050 25,500 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
8
قیمت میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3 استاندارد A3 -
28,550 25,955 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 کاوه تیکمه داش استانداردA2 -
27,850 25,318 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 کاوه تیکمه داش A3 استاندارد A3 -
28,350 25,773 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,850 25,318 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,750 25,227 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,750 25,227 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,750 25,227 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,750 25,227 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,750 25,227 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,750 25,227 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,750 25,227 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 -
27,750 25,227 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار میانه

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 میانه استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 میانه استاندارد A3 -
26,900 24,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد16 میانه کارخانه میانه -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 میانه استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 میانه استاندارد A3 -
26,900 24,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 میانه استاندارد A3 -
26,900 24,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 هیربد زرندیه استاندارد A3 -
27,550 25,045 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 هیربد زرندیه استاندارد A3 -
27,200 24,727 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 هیربد زرندیه استاندارد A3 -
27,100 24,636 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 هیربد زرندیه استاندارد A3 -
27,100 24,636 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 هیربد زرندیه استاندارد A3 -
27,100 24,636 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 هیربد زرندیه استاندارد A3 -
27,100 24,636 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد آجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
27,900 25,364 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد آجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
26,300 23,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
26,300 23,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
26,300 23,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
26,300 23,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
26,300 23,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
26,300 23,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
26,300 23,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز -
26,300 23,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت میلگرد 10 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,800 26,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,400 25,818 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,100 25,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,000 25,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,000 25,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,000 25,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد22 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,000 25,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,000 25,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,100 25,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 پرشین فولاد استاندارد A3 -
28,100 25,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
16
قیمت میلگرد 16 ارگ تبریز استاندارد A3 -
26,900 24,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ارگ تبریز استاندارد A3 -
26,900 24,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ارگ تبریز استاندارد A3 -
26,900 24,455 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار سمنان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 سمنان استاندارA2 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
8
قیمت میلگرد 8 سمنانA3 استاندارد A3 -
29,000 26,364 300 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 سمنان استاندارA2 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 سمنانA3 استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 سمنان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 شاهین بناب استانداردA2 -
26,500 24,091 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 شاهین بناب استانداردA2 -
26,200 23,818 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 شاهین بناب استاندارد A3 -
26,200 23,818 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 شاهین بناب استاندارد A3 -
25,900 23,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 شاهین بناب استاندارد A3 -
25,900 23,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 شاهین بناب استاندارد A3 -
25,900 23,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 شاهین بناب استاندارد A3 -
25,900 23,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 شاهین بناب استاندارد A3 -
25,900 23,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 شاهین بناب استاندارد A3 -
25,900 23,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 شاهین بناب استاندارد A3 -
25,900 23,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 شاهین بناب استاندارد A3 -
25,900 23,545 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار نیک صدرای توس

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد سایز 12 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد سایز 14 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
27,200 24,727 200 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد سایز 16 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
27,200 24,727 200 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد سایز 18 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
27,200 24,727 200 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد سایز 20 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
27,200 24,727 200 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد سایز 22 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
27,200 24,727 200 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد سایز 25 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
27,200 24,727 200 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد سایز 28 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
27,200 24,727 200 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد سایز 32 نیک صدرای توس استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 بافق یزد استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 بافق یزد استاندارد A3 -
29,400 26,727 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 بافق یزد استاندارد A3 -
28,900 26,273 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 بافق یزد استاندارد A3 -
27,600 25,091 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 بافق یزد استاندارد A3 -
27,600 25,091 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 بافق یزد استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 بافق یزد استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 بافق یزد استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 بافق یزد استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 بافق یزد استاندارد A3 -
27,400 24,909 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 بافق یزد استاندارد A3 -
27,600 25,091 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 کویرکاشان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 کویرکاشان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 کویرکاشان استاندارد A3 -
28,800 26,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد14 کویر کاشان استاندارد A3 -
27,700 25,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد16کویرکاشان استاندارد A3 -
27,700 25,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد18 کویرکاشان استاندارد A3 -
27,700 25,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد20کویرکاشان استاندارد A3 -
27,700 25,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 کویرکاشان استاندارد A3 -
27,700 25,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 کویرکاشان استاندارد A3 -
27,700 25,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 کویرکاشان استاندارد A3 -
27,700 25,182 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 کویرکاشان استاندارد A3 -
28,200 25,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد12 نورد کرمان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 نورد کرمان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 نورد کرمان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 نورد کرمان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 نورد کرمان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 بردسیر کرمان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 بردسیر کرمان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 بردسیر کرمان استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ابرکوه

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت میلگرد 10 ابرکوه استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 ابرکوه استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 ابرکوه استاندارد A3 -
26,800 24,364 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 ابرکوه استاندارد A3 -
26,800 24,364 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 ابرکوه استاندارد A3 -
26,700 24,273 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ابرکوه استاندارد A3 -
26,700 24,273 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ابرکوه استاندارد A3 -
26,700 24,273 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 ابرکوه استاندارد A3 -
26,700 24,273 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 ابرکوه استاندارد A3 -
26,700 24,273 100 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 ابرکوه استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
28
قیمت میلگرد 28 روهینا جنوب استاندارد A3 -
26,800 24,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 روهینا جنوب استاندارد A3 -
26,800 24,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فایکو

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت میلگرد سایز 10 فایکو استاندارد A3 -
28,600 26,000 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت میلگرد سایز 12 فایکو استاندارد A3 -
27,900 25,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت میلگرد سایز 14 فایکو استاندارد A3 -
27,100 24,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت میلگرد سایز 16 فایکو استاندارد A3 -
27,100 24,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
18
قیمت میلگرد سایز 18 فایکو استاندارد A3 -
27,100 24,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
20
قیمت میلگرد سایز 20 فایکو استاندارد A3 -
27,100 24,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
22
قیمت میلگرد سایز 22 فایکو استاندارد A3 -
27,100 24,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
25
قیمت میلگرد سایز 25 فایکو استاندارد A3 -
27,100 24,636 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
32
قیمت میلگرد سایز 32 فایکو استاندارد A3 -
تماس بگیرید

1403/03/30

توضیحات
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

1403/03/30