تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 18
وزن: 226 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/08/05 36,100,000 100,000
1400/08/04 36,300,000 100,000
1400/08/03 36,200,000 400,000
1400/08/01 35,700,000 100,000