قیمت تیرآهن 22 ذوبی بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
ضخامت:
وزن: 315 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/03/16 9,800,000 0
1402/03/11 9,800,000 0
1402/03/10 9,800,000 0
1402/03/09 9,800,000 0