تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 22
وزن: 315 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/08/05 53,800,000 100,000
1400/08/04 53,800,000 100,000
1400/08/03 53,700,000 0
1400/08/01 53,700,000 0