میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 12
وزن: 10/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/27 125,000 0
1399/06/26 125,000 7,500
1399/06/25 117,500 500
1399/06/24 117,000 5,500