میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 12
وزن: 10/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/06 70,500 3,500
1399/02/31 67,000 1,000
1399/02/30 66,000 500
1399/02/29 65,500 200