میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
ضخامت:
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 19,500 0
1401/05/22 19,500 0
1401/05/19 19,500 0
1401/05/13 19,500 0