شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 12
وزن: 2260 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 27,000 0
1401/05/13 27,000 0
1401/05/12 27,000 200
1401/05/11 27,200 200