شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ������
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 12
وزن: 2260 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 27,000 0
1401/05/22 27,000 50
1401/05/20 27,050 0
1401/05/19 27,050 50