شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 25
وزن: 4710 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 24,800 0
1401/05/13 24,800 0
1401/05/13 24,800 0
1401/05/12 24,800 600