شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ������
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 25
وزن: 4710 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 24,700 1,000
1401/05/22 25,700 50
1401/05/19 25,750 1,050
1401/05/18 24,700 100