میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 12
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 63,700 2,900
1398/11/28 60,800 0
1398/11/27 60,800 0
1398/11/26 60,800 100