میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 12
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 82,600 9,200
1399/03/31 73,400 900
1399/03/25 72,500 1,400
1399/03/24 71,100 800