نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 4
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/09 88,400 0
1399/04/08 88,400 0
1399/04/07 88,400 4,000
1399/04/02 84,400 2,000