نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 4
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 65,900 0
1398/12/22 65,900 0
1398/12/21 65,900 1,000
1398/12/20 64,900 0