نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 3
وزن: 26 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 67,900 0
1398/12/22 67,900 0
1398/12/21 67,900 1,000
1398/12/20 66,900 0