نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 3
وزن: 26 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/09 92,100 0
1399/04/08 92,100 0
1399/04/07 92,100 4,100
1399/04/02 88,000 2,500