نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 5
وزن: 30 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/09 89,200 0
1399/04/08 89,200 0
1399/04/07 89,200 5,000
1399/04/02 84,200 2,000