میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهرود
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/19 103,000 6,500
1399/04/17 96,500 0
1399/04/16 96,500 3,000
1399/04/15 93,500 3,000