میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهرود
سایز: 18
وزن: 25 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 85,500 2,000
1399/04/11 83,500 1,000
1399/04/10 82,500 0
1399/04/09 82,500 0