میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 8
وزن: 4/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 94,600 5,600
1399/04/14 89,000 4,500
1399/04/09 84,500 0
1399/04/08 84,500 0