نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ظهوریان
ضخامت: 2.5
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/12 63,500 0
1398/12/11 63,500 7,000
1398/12/06 70,500 500
1398/12/05 71,000 7,000