میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 94,000 5,000
1399/04/14 89,000 5,000
1399/04/11 84,000 1,000
1399/04/10 83,000 3,000