میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 22
وزن: 34/41 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/03 124,000 0
1399/07/02 124,000 2,000
1399/07/01 122,000 2,200
1399/06/31 119,800 1,300