میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 10
وزن: 7/4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 66,500 400
1398/12/21 66,900 2,400
1398/12/19 64,500 0
1398/12/17 64,500 700