سیم فابریک بنگاه تهران

گروه: ������ ��������������
تولید کننده: کارخانه تهران
ضخامت:
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/15 22,300 0
1401/04/14 22,300 100
1401/04/13 22,400 0
1401/04/12 22,400 0