شیت آلومینیوم1050بنگاه تهران

گروه: ������ ������������������
ضخامت: 0.6
وزن: 4 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/17 120,200 0
1401/09/16 120,200 0
1401/09/15 120,200 0
1401/09/14 120,200 3,000