شیت آلومینیوم 1050 بنگاه تهران

گروه: ������ ������������������
ضخامت: 1
وزن: 5.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/17 120,200 0
1401/09/16 120,200 0
1401/09/15 120,200 0
1401/09/14 120,200 3,000