شیت آلومینیوم1050بنگاه تهران

گروه: ������ ������������������
تولید کننده: کارخانه پارس
ضخامت: 3
وزن: 16.8 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/14 110,200 12,000
1401/04/13 122,200 0
1401/04/12 122,200 0
1401/04/11 122,200 0