میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 20
وزن: 29/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 62,800 1,300
1398/12/19 61,500 1,800
1398/12/10 63,300 7,000
1398/12/06 70,300 7,500