میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 20
وزن: 29/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 84,100 2,400
1399/04/07 81,700 9,200
1399/03/31 72,500 500
1399/03/25 72,000 1,800