میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/27 138,800 700
1399/10/24 139,500 1,000
1399/10/23 140,500 500
1399/10/22 140,000 1,500