میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/656 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/11 75,500 1,500
1399/02/31 74,000 2,100
1399/02/30 71,900 100
1399/02/27 72,000 3,100