پروفیل ساختمانی بنگاه تهران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه یاران
ضخامت: 3
وزن: 14.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 20,700 0
1401/05/12 20,700 0
1401/05/11 20,700 500
1401/05/10 21,200 400