پروفیل ساختمانی بنگاه تهران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه نیکان
ضخامت: 2
وزن: 9 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 20,200 0
1401/05/12 20,200 0
1401/05/11 20,200 100
1401/05/10 20,300 200