پروفیل ساختمانی اصفهان

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه پایا اصفهان
ضخامت: 2
وزن: 13.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/11/17 33,000 1,000
1401/11/16 34,000 500
1401/11/13 33,500 0
1401/11/12 33,500 500