پروفیل ساختمانی کارخانه ایران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 2.5
وزن: 19 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 20,900 900
1401/05/12 20,000 700
1401/05/11 20,700 200
1401/05/10 20,900 0