پروفیل ساختمانی کارخانه ایران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه ایران
ضخامت: 3
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 20,800 100
1401/05/25 20,700 0
1401/05/24 20,700 0
1401/05/23 20,700 200