نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت: 4
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 106,000 3,000
1399/04/18 103,000 4,000
1399/04/17 99,000 0
1399/04/16 99,000 0